Разходка по булевард България

Площад - 3-ти март

Часовникова кула

Църквата Свети Йоан Богослов

Градка градина - поглед от високо

Читалище Димитър Полянов

Булевард България - изглед

27.02.2015
Община Карнобат уведомява

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,Уведомяваме Ви, че през месец март 2015 г. ще се проведе ваксинация срещу „СИН ЕЗИК” по преживните животни.Правилата за ваксинация на преживните животни са:...


26.02.2015
СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО В СЪДОВЕТЕ ЗА ОТПАДЪЦИ НА ЕДРОГАБАРИТНИ, СТРОИТЕЛНИ, РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ, ОБОРСКА ТОР, ЗЕМНИ МАСИ И ОТПАДЪЦИ С ПОТЕНЦИАЛНО ВИСОК ЕКОЛОГИЧЕН...


23.02.2015
Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

1. Със заповед № ОХ - 104/06.02.2015г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени...


18.02.2015
Процедура за подбор за възпитател и рехабилитатор/ерготерапевт в ЦОП - гр. Карнобат

Процедура за подбор за възпитател и рехабилитатор/ерготерапевт в ЦОП - гр. КарнобатВиж подробно


16.02.2015
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Във връзка със стартиралата Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, община Карнобат кани домоуправителите на входове в сгради, допустими за участие в...


16.02.2015
Европейско дърво на годината 2015 г.

През 2014г. се проведе петото юбилейно издание на конкурса „Дърво с корен 2014”, който бе организиран от фондация„Еко общност”. В конкурса са били получени 34...


ИЗБОРИ 2015

ИЗБОРИ 2015

УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ, ЧЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2015 Г. ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, КАТО ДАТАТА НА КОЯТО ЩЕ БЪДАТ НАСРОЧЕНИ СЕ ОПРЕДЕЛЯ С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕ ПО – КЪСНО ОТ 60 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН.
СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС, Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение,не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6месеца в съответното населено място и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин.
ПО СМИСЪЛА НА чл. 396 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" (§ 1, Т. 4 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС) е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.

СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ЛИЦАТА С НАСТОЯЩ АДРЕС В ЧУЖБИНА,НЯМА ДА МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ.
лицата, които живеят на територията на община Карнобат, имат настоящ адрес в чужбина, но желаят да гласуват в предстоящите избори за общински съветници и кметове, трябва да подадат адресна карта за промяна на настоящ адрес в център за административно – информационно обслужване и местни приходи при община Карнобат, или пред съответните кметове на кметства и кметските наместници в населените места.
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА справки МОЖЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ГРАО”, ВСЕКИ РАБОТЕН от 8,30 до 12,30 ЧАСА и от 13,30 до 17,30часа НА ТЕЛЕФОНИ:
0559 29151 – ЗОЯ КОЛЕВА И РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА
0559 29122 – РОСИЦА СИВИЛЕВА И ТОТКА ДРАГАНОВА,
КАКТО И НА МЯСТО в Център за административно -информационно обслужване и местни приходи ПРИ община Карнобат.
В ТРИДЕСЕТТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗВЪРШВАНЕТО НА справки СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ Кметовете на кметства и кметските наместници 
 

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Община Карнобат се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на Бургаска област. Ришкият проход свързва общината със Северна България. В северната част от територията се намира част от Карнобатско-Айтоска Стара планина. Южно от гр. Карнобат се издигат Хисарските възвишения. Историческите извори сочат, че от ХV век насам градът е бил винаги административен център, стопанско и търговско средище с традиционен ежегоден панаир. В сведенията и пътеписните бележки се споменава под различни имена: Кариноваса, Каринабад, Карново… Първото писмено сведение за Карнобат - от 1153 г., се съдържа в "Географията" на арабския пътешественик и учен Ал Идриси. През Възраждането става обединителен център на културно-просветното развитие на района. През 1838 г. е построена църквата "Свети Йоан Богослов", през 1862 г. е създадено читалище "Развитие" (сега "Димитър Полянов") - едно от първите в днешна Югоизточна България, а през 1864 г. се открива и светско училище.

Територията на днешния град е обитавана от най-дълбока древност. За това свидетелстват Карнобатската селищна могила и римската крепост Маркела (Крумово кале, Хисарлъка), край която през VIII век кан Кардам удържал бляскава победа над византийците. Оттогава селището е българско. Под турско владичество пада през 1371 г. В дубровнишки документ от 1595 г. е отбелязано като Караново, както всъщност са го наричали българите. През 1762 г. дубровничанинът Божкович за първи път го споменава със сегашното му име Карнобат. По това време градът е бил важен овцевъден център, известен с местната порода карнобатска овца. Произвеждали се големи количества месо, вълна, пастърма, луканка, свещи, сапун. Прочут бил двуседмичният панаир за добитък. След руско-турските войни от първата половина на XIX век много жители на града се изселват в Бесарабия. През 1862 г. е открито класно училище, известно като Карановско. През Освободителната руско-турска война (1877 - 1878) Карнобат силно пострадал, но впоследствие, благодарение на богатия селскостопански район, традициите в животновъдството и винопроизводството, както и жп линията София-Бургас, започва да се развива. От 1953 до 1962 г. се нарича Поляновград, след което отново му връщат днешното име. Родно място е на македоно-одринския революционер Слав Мерджанов. 
Търсене
 
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам