Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Покана за 9 - то заседание на Общински съвет на 2 юни 2016 г.
31.05.2016
ПРОЕКТ    
                                                                           
ДНЕВЕН РЕД
НА ДЕВЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  02 ЮНИ  2016 ГОДИНА  ОТ 16.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Карнобат за период 2016 – 2019 г. . Вх.№ 224/20.05.2016 г.
.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Вх.№ 227/25.05.2016 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно:  Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем за една година, без търг или конкурс Вх.№ 222/18.05.2016 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000132, МЕСТНОСТ „ПАНДОРИКИ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ВЕНЕЦ, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 225/20.05.2016 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно:  СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  ОТ  ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СОКОЛОВО. Вх.№ 228/25.05.2016 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на решение за участие на Община Карнобат в „Асоциацията на българските градове и региони“. Вх.№ 229/25.05.2016 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на църковен храм „Свети Архангел Михаил“, с. Крушево, община Карнобат с проект по Мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година.Вх.№ 223/19.05.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                              (Маргарита Стаматова)
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт