Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Покана за 12 - то заседание на Общински съвет на 30 септември 2016 г.
28.09.2016
ПРОЕКТ    
                                                         
         
ДНЕВЕН РЕД
НА ДВАНАДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  30 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА  ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА


1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат. Вх. № 303/29.08.2016 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА   ОБЕКТ: „НОВ МАЧТОВ ТРАФОПОСТ В ИМОТ 000394”  В МЕСТНОСТТА   „ПАНДОРИКИ”,  ЗЕМЛИЩЕ НА С.ВЕНЕЦ, ОБЩИНА КАРНОБАТ  Вх. № 311/20.09.2016 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова  – Председател на Общински съвет гр.Карнобат, относно:  Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82,  и чл.83  от  КСО.  Вх. № 312/ 20.09.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                           (Маргарита Стаматова)