Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Покана за 13 - то заседание на Общински съвет на 29 ноември 2016 г.
15.11.2016
ПРОЕКТ    
 
ДНЕВЕН РЕД
НА ТРИНАДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  29 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА  ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат. Вх. № 323/27.10.2016 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. КЛИКАЧ  Вх. № 326/04.11.2016 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКАРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ Вх.№ 327/04.11.2016 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване и управление на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат. Вх. № 329/10.11.2016 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ ЗА ОБЕКТ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV ОТ Ж.Р. 95 В ИМОТ № 202070 ПО КВС  НА ЗЕМЛИЩЕ  КАРНОБАТ ОТ ЕЛ.ПРОВОД  „ГАБРИКА”  ДО БКТП В ИМОТ №241055, МЕСТНОСТ „ГЕРДЕМЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КАРНОБАТ, КАКТО И НА: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0,4 кV ОТ БКТП В ИМОТ  № 241055 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ ГР. КАРНОБАТ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ 766 И КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0.4 кV ОТ БКТП В ИМОТ №241055 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.КАРНОБАТ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ  №759  Вх. № 330/10.11.2016 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №241055, МЕСТНОСТ „ГЕРДЕМЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КАРНОБАТ Вх. № 331/10.11.2016 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Издаване на запис на заповед от община Карнобат в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,Управляващ орган на „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05FMOP001-3.002-0184 за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Карнобат”  Вх. № 332/14.11.2016 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Стефка  Иванова - заместник-кмет на Община Карнобат, относно: Реализиране на проект „Подобряване на административния капацитет на Община Карнобат за успешно изпълнение на проектни предложения за енергийна ефективност” финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 -  2020 г.  Вх. № 328/07.11.2016 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Иванов Димитров –Кмет на община Карнобат, относно: Промяна в състава на Местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно- спестовни влогове“. Вх. № 335/22.11.2016 г.
    
ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                      (Маргарита Стаматова)
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт