Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Покана за 15 - то заседание на Общински съвет на 30 януари 2017 г.
24.01.2017
ПРОЕКТ    
                                                           
ДНЕВЕН РЕД
НА  ПЕТНАДЕСЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  30 ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА  ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Карнобат за 2016 г. - Вх.№ 373/20.01.2017 г.
    
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. -  Вх.№ 366/18.01.2017 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците  за 2017 г. - Вх.№ 371/19.01.2017 г.

4.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община  Карнобат, относно: Приемане  на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии на община Карнобат и определяне обема на дървесина за продажба чрез него през 2017г. -                 Вх.№ 364/18.01.2017 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2017 г. - Вх.№ 353/10.01.2017 г.
 
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита  Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Отчет за дейността на общински съвет Карнобат и неговите комисии през Второто шестмесечие на 2016 г. - Вх.№ 372/19.01.2017 г.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Емине Ешреф Али – Председател на ПК „Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси“, относно: Увеличение на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Карнобат и кметовете на кметства с 10 (Десет) %. -  Вх.№ 374/20.01.2017 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат. - Вх.№ 360/16.01.2017 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с.Глумче. - Вх.№ 359/13.01.2017 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на земеделска земя за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост. - Вх.№ 352/10.01.2017 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „НОВ МАЧТОВ ТРАФОПОСТ В ИМОТ № 000394” В МЕСТНОСТ „ПАНДОРИКИ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.ВЕНЕЦ, ОБЩИНА КАРНОБАТ - Вх.№ 361/16.01.2017 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С № 084005, МЕСТНОСТ „КЪРЪНДЖИКА”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КАРНОБАТ -  Вх.№ 370/19.01.2017 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ ЗА ОБЕКТ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0.4 kV ОТ БКТП В ИМОТ № 019082 ПО КВС  НА ЗЕМЛИЩЕ С. ДРАГАНЦИ, ОБЩИНА КАРНОБАТ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ № 000013 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГАНЦИ, ОБЩИНА КАРНОБАТ - Вх.№ 362/16.01.2017 г.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. - Вх.№ 368/18.01.2017 г. и Приложение №2

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ  - Вх.№ 355/11.01.2017 г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: УТВЪРЖДАВАНЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ. - Вх.№ 369/18.01.2017 г.

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на решение за сключване на договор без конкурс за отдаване под наем на помещение в „МБАЛ-Карнобат“ ЕООД. - Вх.№ 365/18.01.2017 г.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл. 83 от КСО - Вх.№ 357/12.01.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                      (Маргарита Стаматова)
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт