БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ за издаване на разрешително за водовземане
12.04.2017
 СЪОБЩЕНИЕ
за издаване на разрешително за водовземане

 

 

На основание чл.62а, ал.1 от Закова за водите,

кметът на Община Карнобат ОБЯВЯВА:

инициатива на „МЕЛА ИНВЕСТ” ЕООД, гр.Карнобат, общ.Карнобат

за водовземане от язовир – имот №000027 по КВС в землището на с.Искра

 

 

1. Цел на заявеното използване на водите

 

Напояване на 570 дка люцерна

2. Воден обект - предмет на използването

 

Язовир с площ от 153,542 дка , имот №000027 в землището на с.Искра

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването

  1. Помпа с дебит 67 куб.м./ч.                                                    
  2. Захранващ водопровод ПЕВП Ф125                                                               
  3. Напоителна дъждовална инсталация                                  

4. Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ

 

Масив 150 по КВС в землището на с.Огнен, общ.Карнобат, област Бургас, ЕКАТТЕ 53312

5. Проектни параметри на използването

 

Годишен лимит от 250800 м3 (от месец май до месец септември включително)

6. Условия, при които би могло да се предостави правото на използване на водния обект

Отчитане на използваните количества вода;

ежегодно заплащане на ползваната вода;

спазване на изискванията на Наредба №18/27.05.09 г. за качеството на водите за напояване;

провеждане на собствен мониторинг;

недопускане по-нататъшно замърсяване на водите във ВТ „р.Мочурица и притоци“;

стриктно изпълнение на условията  в разрешителното

 

7. Място на представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Община Карнобат , бул. "България" № 12, гр.Карнобат                                                                                                                                                                      Срок - 14 дни от датата на обявяването.

 

 

 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

 

Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт