Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Информация във връзка с приключване на дейностите по проект „За по-независим живот-интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Карнобат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
19.05.2017
На 16.05.2017 г. от 11:00 часа в Ритуална зала гр. Карнобат се проведе заключителна пресконференция по повод приключване на проект BG05M9OP001-2.002-0038-С001 „За по-независим живот-интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Карнобат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Създаденото Звено за услуги в домашна среда осигури нови работни места в сектора на социалната икономика и допринесе за преодоляване на намаляване на безработните лица на територията на общината. Устойчивостта на постигнатите резултати е обвързана с качеството за изпълнение на заложените по проекта дейности. Предвид спецификата на проекта, в основата на качественото изпълнение на проекта и на гарантиране устойчивостта на постигнатите резултати е дейността и активността на наетия персонал, предоставящ социалните услуги. Социалната ангажираност, мотивираността за работа, желанието за обучение, отговорността и съзнателността при изпълнението на дейностите и т.н. са в основата на постигането на добри резултати по време на изпълнение на проекта и гарантиране на тяхната устойчивост. От друга страна, през целия период на изпълнение на проекта се осъществи своевременен контрол от екипа на проекта относно изпълнението и постигане на предвидените резултати. Контрола по предоставяните услуги се извърши на база дневника и формуляри за мониторинг. Проверките се извършиха по предварително подготвен график и за всяка проверка е съставен протокол.

Дейностите в настоящия проект, ще продължат създадената вече социална практика в Община Карнобат – предоставяне на услуги в домашна среда за комплексно задоволяване на потребностите на целевите групи, чрез управление и планиране на услугите за всеки конкретен потребител. Предлаганите социални услуги сведоха до минимум потенциалните рискове от социална изолация и институционализация.

Вследствие на осъществените дейности по проекта се наблюдава по-добър диалог между основните заинтересовани страни. Има степен на доверие, което се постигна благодарение на проведените обучения и супервизии. Участието на служителите в обученията помогна за отварянето на пространство за споделяне между участниците.

За всеки включен потребител бе изготвен индивидуален план. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания.
В изпълнение на плана и графика на дейностите по проекта се проведоха въвеждащи и надграждащи обучения, предназначени за всички назначени социални асистенти, домашни помощници и лични асистенти . Целта на надграждащите обучения е споделяне постиженията и проблемите, възникващи при изпълнение на задълженията на доставчиците и представяне на синдрома на професионалното прегаряне. Обучителите при надграждащото обучение подготвиха подробна обучителна програма, която отговаря на конкретните потребности.

През периода се провеждоха ежемесечни супервизии на социалните асистенти, домашните помощници и личните асистенти и на екипа за управление на звеното за предоставяне на услуги в домашна среда. Целта на супервизията е предотвратяване професионалното прегаряне, запазване актуалността на преките доставчици и подобряване качеството на социалната услуга. Основните въпроси, които бяха повдигнати от супервизираните са следните: неспецифични изисквания към тяхната работа от страна на потребителите; затруднения породени от влошаване на здравословното състояния при някои от потребителите; потребност от индивидуална среща със супервизорите за споделяне на по лични въпроси. Доставчиците изразиха задоволство от проведените супервизии.
Създаден е механизъм от мерки за контрол и действие при неизпълнение на възложените ангажименти, като за целта са разработени процедура за вътрешен мониторинг и оценка, процедура за подаване на жалби и сигнали. Резултатите по проекта оценяваме като положителни.
По време на целия период на реализация, постигнатите резултати и ефекти по проекта бяха предоставяни на общественото внимание и на всички заинтересовани по проекта страни.

Този документ е създаден в рамките на проект „За по-независим живот-интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Карнобат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Карнобат и при никакви обстоятелства неможе да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейски съюз и Договарящия орган.
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт