Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
КОНКУРС за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „АПИО“ при Община Карнобат – 1 (една) щатна бройка по служебно правоотношение
24.07.2017
На основание чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД -619/17.07.2017 г. на Кмета на Община Карнобат във връзка с чл. 10 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител

ОБЯВЯВА КОНКУРС
     
За длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „АПИО“  при Община Карнобат – 1 (една) щатна бройка по служебно правоотношение

Минимални изисквания към кандидатите:
-    образование: висше, степен „Магистър“
-    област на висшето образование „Право“
-    минимален професионален опит: 1 (една) година или присъден V-ти младши ранг
-    придобита юридическа правоспособност

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
-    познаване на нормативните документи, закони, наредби, постановления, наредби, правилници и други, отнасящи се до работата на общинската администрация;
-    познания в областта на местното самоуправление и местната администрация.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Длъжността се заема по служебно правоотношение, с оглед на което кандидатите следва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1, т. 1-6 от Закона за държавния служител и по отношение на тях да не са налице основанията по ал.2 от същия член
Начин за провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите – на два етапа:
      - първи етап:решаване на тест, който ще включва въпроси от областта на ЗМСМА, ЗА, ЗОС, ЗДС, ЗОП, ЗАНН, ЗУТ, ЗНА, ЗДСл, ДОПК, АПК, ЗГР и други, касаещи дейността на общинска администрация.
      - втори етап: интервю.

Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:
-    писмено заявление за участие в конкурса – по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите на държавните служители)
-    декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
-    копие от документи за придобита образователно-квалификационно степен, допълнителна квалификация (при наличие на такава) и удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
-    копие от документи, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или придобития ранг като държавен служител.
-    други, по преценка на кандидата.

Срок за подаване на документите:
14 (четиринадесет) дни след публикуване на обявата.

Място за подаване на документите:
Център за административно - информационно обслужване и местни приходи, находящ се в гр. Карнобат, бул. “България” № 12 всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа.
Списъци и/или други съобщения, във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи – гр. Карнобат, както и на интернет страницата на Община Карнобат.
Лице за контакт:
Ангелина Ковачева – гл.експерт “АО”, телефон  за контакт 0559/29162
Представя на кандидатите  необходимата информация, включително копие от длъжностната характеристика за длъжността, уведомява за пречките по назначаване на кандидатите, произтичащи от чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и приема документите на кандидатите.

Описание на длъжността:
Дава съвети, устни и писмени становища и изразява мнения по правни въпроси свързани с прилагането на нормативни и индивидуални административни актове.
Подпомага изработването и изработва вътрешни актове на общината – наредби, стратегии, правила, инструкции, планове, програми, заповеди, докладни записки и др.
Дава становища и съгласува проектите на договори във връзка с тяхната законосъобразност.
Участва в работата по организиране и провеждане на търговете за отдаване под наем, аренда и продажба на имоти – общинска собственост и други.
Минимален размер на основаната месечна заплата, определена за длъжността:

Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация  минималният размер на основната месечна заплата за длъжността е 460,00 лева.
Образците на заявление и декларацията по чл. 17, ал. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Карнобат – http://karnobat.acstre.com/


ДОКУМЕНТИ

1. Заявление за участие в конкурс
2. Декларация
3. Информация за длъжността
4. Длъжностна характеристика
5. Пречки по чл.7 от Закона за държавния служител

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати 
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт