Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Покана за 19 - то заседание на Общински съвет на 28 юли 2017 г.
25.07.2017
ПРОЕКТ    

ДНЕВЕН РЕД НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ,
НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  28 ЮЛИ 2017 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров–Кмет на Община Карнобат, относно: Отчета за касовото изпълнение на бюджета по пълна бюджетна класификация и Отчета  на сметките за средства от Европейския Съюз към 30.06.2017 г. Вх.№ 500/20.07.2017 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Извършване на частични промени по бюджета на община Карнобат за 2017 година Вх.№ 501 /20.07.2017 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В  ГР.КАРНОБАТ И С. ДЕВЕТАК  Вх.№ 490 /14.07.2017 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имущество – частна общинска собственост.  Вх.№ 486/13.07.2017 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Вх.№ 485/13.07.2017 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА В С. ЖЕЛЕЗНИК  Вх.№ 489 /14.07.2017 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА В С. СОКОЛОВО Вх.№ 488/14.07.2017 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ:“КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0,4kV ОТ БКТП В ИМОТ №019082 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ  С.ДРАГАНЦИ,  ОБЩИНА  КАРНОБАТ  ДО  СЪОРЪЖЕНИЯ  В ИМОТ № 000013 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГАНЦИ,ОБЩ.КАРНОБАТ Вх.№ 483/13.07.2017 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ПАРЦЕЛАРЕН  ПЛАН/ПП/ЗА ОБЕКТ:“КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20 kV ОТ Ж.Р. 95 В ИМОТ № 202070 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ  ГР.КАРНОБАТ  ОТ ЕЛ.ПРОВОД „ГАБРИКА“ ДО БКТП В ИМОТ №241055, МЕСТНОСТ „ГЕРДЕМЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. КАРНОБАТ, КАКТО И НА ДВА БРОЯ КАБЕЛНИ ЛИНИИ: КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0,4 kV ОТ БКТП В ИМОТ № 241055 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.КАРНОБАТ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ №766 И КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0,4 kV ОТ БКТП В ИМОТ № 241055 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.КАРНОБАТ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ №759. Вх.№ 484/13.07.2017 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: поемане на дълг за финансиране на разходи на община Карнобат по проект BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Вх.№494/14.07.2017 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  поемане на дълг за финансиране на разходи на община Карнобат по проект BG16RFOP001-2.001-0056 "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Вх.№493/14.07.2017 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: поемане на дълг за финансиране на разходи на община Карнобат по проект BG16RFOP001-2.001-0144 "Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.  Вх.№495/14.07.2017 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: поемане на дълг за финансиране на разходи на община Карнобат по проект BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж”2014–2020г.   Вх.№496/14.07.2017 г.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно:  поемане на дълг за финансиране на разходи на община Карнобат по проект BG16RFOP001-2.001-0068 "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", град Карнобат", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Вх.№ 498/14.07.2017 г.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: поемане на дълг за финансиране на разходи на община Карнобат по проект BG16RFOP001-2.001-0105 "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания в град Карнобат", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.  Вх.№ 497/14.07.2017 г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Изпълнение на Административен договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по проект „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат”  Вх.№ 491/14.07.2017 г.

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Изпълнение на Административен договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по проект "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания в град Карнобат"  Вх.№ 492/14.07.2017 г.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Издаване на запис на заповед от община Карнобат в полза на Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,Управляващ орган на „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05FMOP001-3.002-0184 за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Карнобат”            Вх.№ 482/12 .07.2017 г.

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова  – Председател на Общинския съвет, относно: Приемане на решение за представителство пред Общото събрание на  „Бургасинвест“ ООД  гр.Бургас, свикано за 03.08.2017г.  Вх.№ 487/13.07.2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                      Маргарита Стаматова
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт