Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА...
14.12.2017
С настоящото уведомявамe, че Община Карнобат има предложение за изготвяне на Общ устройствен план (ОУП) за територията на общината.
С Изх. №3907/20.06.2014г., РИОСВ – Бургас определя, че за плана е необходимо да се извърши екологична оценка (ЕО), а с Изх. № 2820(3)/28.11.2017г. посочва, че е необходимо изготвяне и на Доклад за Оценка за степента на въздействие върху защитените зони.
В тази връзка и на основание чл.19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приемаме предложения и препоръки към обхвата на екологичната оценка на ОУП съгласно изготвеното задание.

Адрес за кореспонденция:
Община Карнобат
Адрес: гр. Карнобат, бул. „България” 12
Лице за контакти: Димитринка Сивенова – Главен експерт Еколог
Тел.: 0882 00 31 01, е-mail: karnobat@mail.bg
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН