Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ОБЯВЛЕНИЕ
21.12.2017
На основание чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди Ви уведомяваме, че в Община Карнобат е входирано уведомление от Басейнова дирекция «Черноморски район» - Варна /БДЧР/ относно: Проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ около тръбен кладенец за водоснабдяване на с. Железник, община Карнобат, област Бургас, намиращ се в ПИ № 018181, в землището на с. Железник, община Карнобат, с възложител «Водоснабдяване и канализация» ЕАД гр. Бургас.
На основание чл.39, ал.3 от същата Наредба, в срок до 20.01.2018г. имате възможност да се запознаете с проекта, който е на разположение в стая № 402, в сградата на Община Карнобат, гр. Карнобат, бул. «България» № 12, както и в сградата на БДЧР-Варна, гр.Варна ул. «Александър Дянкович» № 33.
На основание чл.39, ал.4 от посочената по-горе Наредба, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал.3, можете да подадете писмени становища и възражения в Община Карнобат.