Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
12.03.2018
Община Карнобат, на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява Мария Пеева Апостолова за издадена Заповед № РД-226/27.02.2018 г. на кмета на община Карнобат, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, за прекратяване на наемното правоотношение по Договор за наем на жилищен имот РI №1181/22.03.2013 г. Жилищният имот представлява Апартамент със застроена площ от 45,94 кв.м., находящ се в гр. Карнобат, кв. Възраждане, бл. 3, вх. Б, ет. 5, ап. 29.

На основание чл.277, ал.1, във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, Община Карнобат кани Мария Пеева Апостолова, да изпълни посочената заповед, като доброволно освободи и предаде общинското жилище в срок до 22.03.2018 г. При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, ще се осъществи принудително изземване на имота-общинска собственост, по реда на чл.65 от ЗОС, със съдействието на органите на полицията.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед № РД-226/27.02.2018 г. на кмета на община Карнобат може да бъде получен от заинтересованото лице в Община Карнобат, гр.Карнобат, бул.България №12, стая 104.
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН