Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ
02.05.2018
 КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ И ТУРИЗЪМ
 Ден: 03.05.2018г. (четвъртък)  от  16,00 h.
Място: Заседателна зала  на ОбС , ет.5

 

Дневен ред:

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно: Присъждане „Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2017/2018г.  Вх.№ 636/30.04.2018 г.

 


 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Ден: 03.05.2018г. (четвъртък)  от  16,30 h.
Място: Заседателна зала  на ОбС , ет.5

 

Дневен ред:

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета  и баланса на „Медицински центърІ Карнобат“ ЕООД за 2017г.  Вх.№ 626/25.04.2018 г.


2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Приемане на отчета и баланса на „“Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат „ ЕООД за 2017г. Вх.№ 634/ 27.04. 2018 г.

 


 

КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 03.05.2018г. (четвъртък)  от 17,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

 

Дневен ред:

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Съгласие за промяна собствеността на части от имоти – път ІV клас, засегнати от реализацията на обект „Югозападен обход на гр.Карнобат от км 0+000 до км 9+216,57“  Вх.№ 629/25.04.2018 г.


2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Предоставяне на земеделска земя - Общинска собственост под Аренда за създаване и отглеждане на трайни насъждения  Вх.№ 630/26.04.2018 г.


3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост. Вх.№ 631/26.04.2018 г.


4. ОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.  Вх.№ 632/26.04.2018 г.


5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно
: Даване на съгласие от общински съвет за разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план и предварително съгласие за преминаване през трасе на обект: „Реконструкция на участък от деривация „Камчия- Юг“ в района на Ж.П. Гара Черноград“  Вх.№ 635/30 .04.2018г.

6
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие от общински съвет за разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план и предварително съгласие за преминаване на трасета за обект: „Нова кабелна линия 20KW от Ж.Р.№148 от ВЛ “Габрика“ до нов КТП в имот 005001 по КВС за землище Драганци, нова кабелна линия 0,4KW от КТП в имот 005001 до съоръжения в имот 98 по КВС за землище Драганци и водопроводно трасе от резервоар в имот 98 до водомерна шахта в имот 005001“ Вх.№ 637/02 .05.2018 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно
: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост в с.Венец, община Карнобат. Вх.№ 638/02 .05.2018 г.

8.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем за една година, без търг или конкурс. Вх.№ 639/02 .05.2018 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /

                                / Маргарита Стаматова/

Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН