Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
22.05.2018


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“
BG05FMOP001-3.002


Продължават дейностите по Договор с Агенция Социално Подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ – Управляващ орган на  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България по проект № BG05FMOP001-3.002-0184 – С01 „Осигуряване на топъл обяд в Община Карнобат  2016 -2019"  
Стойността на проекта е 83 598, 49 лв. за период 01.11.2016 до 31.12.2019.

Подпомагат се 40 лица в неравностойно положение, определени по критерии на Дирекция СП.
Всеки работен ден ползвателите на услугата получават топъл обяд на стойност 2,50 лв, включващ  супа, основно ястие  и десерт.
Потребителите получават и съпътстващи мерки  като

1. консултиране/насочване за предоставяне на социални помощи
2. консултиране/насочване за предоставяне на социални услуги
3. консултиране и помощ за управление на семейния бюджет
4. съдействие за попълване на формуляри и ползване на общински или други административни услуги
5. съдействие за ползване на здравни и образователни услуги
6. други, установено в съответствие с конкретни нужди и проблеми на целевите групи

В съответствие с действащото законодателство и изискванията на Регламент № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, предоставянето както на топъл обяд и на съпътстващите мерки се осъществява при  зачитане основните права и съблюдаване принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, в т.ч. зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правата на детето, правата на възрастните хора, равенството между мъжете и жените и забраната на дискриминацията.
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН