Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
СПРАВКА съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
14.09.2018
Относно: Постъпилите предложения във връзка с проект  на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет- Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 
  1. Дата на публикуване на проекта на новия Правилник : 14.08.2018 г. на Интернет страницата на Община Карнобат. Предоставен е за обществено обсъждане в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване.
  2. Постъпили предложения – няма.
 
Изготвил справката:
Милена Колева, техн.секретар при Общински съвет-Карнобат, 14.09.2018 г.
 
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН