Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
14.09.2018
 
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, КУРТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
 
Ден: 17.09.2018г. (понеделник)  от 16.30 h.
               Място: Заседателна зала, ет.5
 
 
Дневен ред:
    
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предложение за: Присъждане званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“ на Роланд Шнеевайс – художник. Вх.№ 700/04.09. 2018 г.

 
 
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 17.09.2018г. (понеделник)  от 16.30  h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
    
1.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ. Вх.№ 705/04.09. 2018 г.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ    Вх.№ 704/04.09. 2018 г.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 15/715 ид.части  кв.м от УПИ ІV-220 в кв.16 по плана на кв. “Красно село“, гр.Карнобат Вх.№702/04.09.2018 г.
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 106/656 ид.части  кв.м от УПИ Х-1112 в кв.108 по плана на гр.Карнобат.  Вх.№ 703/04.09. 2018 г.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 45/695 ид.части  кв.м от УПИ VІІ-85 в кв.8 по плана на с.Кликач. Вх.№ 706/04.09. 2018 г.
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 70/1470 ид.части  кв.м от УПИ V-69 в кв.20 по плана на с.Хаджиите.   Вх.№ 703/.04.09. 2018 г.
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ С ЦЕЛ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/УПИ/  І „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“, ОТ КВ.31 ПО ПРЗ НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ЮГ“, ГР.КАРНОБАТ    Вх.№ 697/03.09. 2018 г.
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ: В ОБХВАТ: ТРОТОАРНО ПРОСТРАНСТВО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УПИ І-121, УПИ V-120 ОТ КВ.13, УЛИЦА С О.Т.27 И О.Т.30 , УЛИЦА С О.Т.52  И О.Т.27 ПО ПЛАНА НА С.ИСКРА, ОБЩИНА КАРНОБАТ.  Вх.№ 698/03.09. 2018 г.
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0.4kV   ОТ ЕЛ.ТАБЛО В ПИ 20417.28.228 ДО ПИ 20417.27.205 В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ДЕВЕТАК, ОБЩИНА КАРНОБАТ.  Вх.№ 708/05.09. 2018 г.
10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –зам. кмет на Община Карнобат, относно: даване на съгласие за включване на обект „Водоснабдителен експлоатационен кладенец с. Железник“, дълготраен материален актив, собственост на Община Карнобат, в списъка с активи, предоставени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация. Вх.№ 709/12.09. 2018 г.


  
КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
 
Ден: 18.09.2018г. (вторник)  от 16.30  h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
        
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат.    Вх.№ …/...09. 2018 г.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова- Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Вх.№ 710/14.09. 2018 г.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –зам. кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в заседание на извънредното общо събрание на акционерите на „„УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе  на 10.10.2018 г. от 11,00 часа. Вх.№ 708-А/05.09. 2018 г.


 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
                                / Маргарита Стаматова/
Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен