Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
14.09.2018
 
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, КУРТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
 
Ден: 17.09.2018г. (понеделник)  от 16.30 h.
               Място: Заседателна зала, ет.5
 
 
Дневен ред:
    
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предложение за: Присъждане званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“ на Роланд Шнеевайс – художник. Вх.№ 700/04.09. 2018 г.

 
 
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 17.09.2018г. (понеделник)  от 16.30  h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
    
1.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ. Вх.№ 705/04.09. 2018 г.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ    Вх.№ 704/04.09. 2018 г.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 15/715 ид.части  кв.м от УПИ ІV-220 в кв.16 по плана на кв. “Красно село“, гр.Карнобат Вх.№702/04.09.2018 г.
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 106/656 ид.части  кв.м от УПИ Х-1112 в кв.108 по плана на гр.Карнобат.  Вх.№ 703/04.09. 2018 г.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 45/695 ид.части  кв.м от УПИ VІІ-85 в кв.8 по плана на с.Кликач. Вх.№ 706/04.09. 2018 г.
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба на 70/1470 ид.части  кв.м от УПИ V-69 в кв.20 по плана на с.Хаджиите.   Вх.№ 703/.04.09. 2018 г.
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ С ЦЕЛ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/УПИ/  І „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“, ОТ КВ.31 ПО ПРЗ НА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА „ЮГ“, ГР.КАРНОБАТ    Вх.№ 697/03.09. 2018 г.
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ: В ОБХВАТ: ТРОТОАРНО ПРОСТРАНСТВО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УПИ І-121, УПИ V-120 ОТ КВ.13, УЛИЦА С О.Т.27 И О.Т.30 , УЛИЦА С О.Т.52  И О.Т.27 ПО ПЛАНА НА С.ИСКРА, ОБЩИНА КАРНОБАТ.  Вх.№ 698/03.09. 2018 г.
9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 0.4kV   ОТ ЕЛ.ТАБЛО В ПИ 20417.28.228 ДО ПИ 20417.27.205 В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ДЕВЕТАК, ОБЩИНА КАРНОБАТ.  Вх.№ 708/05.09. 2018 г.
10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –зам. кмет на Община Карнобат, относно: даване на съгласие за включване на обект „Водоснабдителен експлоатационен кладенец с. Железник“, дълготраен материален актив, собственост на Община Карнобат, в списъка с активи, предоставени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация. Вх.№ 709/12.09. 2018 г.


  
КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
 
Ден: 18.09.2018г. (вторник)  от 16.30  h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
        
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат.    Вх.№ …/...09. 2018 г.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова- Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Вх.№ 710/14.09. 2018 г.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова –зам. кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в заседание на извънредното общо събрание на акционерите на „„УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе  на 10.10.2018 г. от 11,00 часа. Вх.№ 708-А/05.09. 2018 г.


 
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
                                / Маргарита Стаматова/
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН