Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ОБЯВА
22.09.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Карнобат уведомява всички заинтересовани лица и обществеността, че има инвестиционно предложение: „Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в детски градини на територията на гр. Карнобат”, подобект „Благоустрояване на ДГ „Иглика“, гр. Карнобат в УПИ I от кв. 21 по УРП на „Промишлена зона-Север”, подобект „Благоустрояване на ДГ „Славейче“, гр.Карнобат в УПИ XIII-345 от кв. 51 по плана на гр. Карнобат“, подобект „Благоустрояване на ДГ „Мир“ УПИ VI-61 от кв. 66 по плана на гр. Карнобат“.
Всички сгради на детски градини в град Карнобат са обновени и ремонтирани. Дворните пространства обаче се нуждаят от ремонт, който да включва благоустрояване, озеленяване, където се налага отводняване и др. дейности.
Съществуващите детски площадки и съоръженията в тях не отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Това налага проектирането на нови детски площадки с нови непреместваеми детски съоръжения, нови настилки /каучукови/, пясъчници и др.
 
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-БУРГАС,
гр. Бургас 8000
ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3
Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен