Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
17.10.2018
 
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 17.10.2018г. (СРЯДА)  от 16.30  h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

Дневен ред:
    
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:  Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост гр.Карнобат – кв. Люляците .  Вх.№ 727/08.10.2018 г.

2
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:  Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост гр.Карнобат–кв.Красно село. Вх.№ 728/08.10.2018 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:
 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.  Вх.№ 721/08.10.2018 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:
 БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ ГР.КАРНОБАТ Вх.№725 /12.10.2018 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:
 СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДЕН ОБЕКТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ОГНЕН Вх.№ 722/08.10.2018 г.

6
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:  ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТ: „НОВА кабелна линия 20kv от Ж.Р. №148 ОТ ВЛ „ГАБРИКА“ ДО НОВ КТП В ИМОТ 005001 по квс за землище  С.ДРАГАНЦИ, НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 4 kv ОТ КТП В ИМОТ 005001 ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ 98 ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГАНЦИ И ВОДОПРОВОДНО ТРАСЕ ОТ РЕЗЕРВОАР В ИМОТ 98 ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА В ИМОТ 005001 ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГАНЦИ, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 726/12.10.2018 г.

7
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател Общински съвет Карнобат, относно:   Приемане на решение за представителство пред извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ЕАД  гр.Бургас. Вх.№ 724/12.10.2018 г.
 
 
 
Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен