Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА КОМПЛЕКС „СТАРА ПЛИСКА“ ГР.ПЛИСКА
17.10.2018
 ПРОЕКТ   
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:  Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост гр.Карнобат – кв. Люляците .  Вх.№ 727/08.10.2018 г.

2
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:  Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост гр.Карнобат–кв.Красно село. Вх.№ 728/08.10.2018 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:
 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.  Вх.№ 721/08.10.2018 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:
 БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ ГР.КАРНОБАТ Вх.№725 /12.10.2018 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:
 СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДЕН ОБЕКТ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ОГНЕН Вх.№ 722/08.10.2018 г.

6
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Иванова – зам.кмет  на Община Карнобат, относно:  ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –Парцеларен план /ПП/ за ОБЕКТ: „НОВА кабелна линия 20kv от Ж.Р. №148 ОТ ВЛ „ГАБРИКА“ ДО НОВ КТП В ИМОТ 005001 по квс за землище  С.ДРАГАНЦИ, НОВА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 4 kv ОТ КТП В ИМОТ 005001 ДО СЪОРЪЖЕНИЯ В ИМОТ 98 ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГАНЦИ И ВОДОПРОВОДНО ТРАСЕ ОТ РЕЗЕРВОАР В ИМОТ 98 ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА В ИМОТ 005001 ПО КВС ЗА ЗЕМЛИЩЕ С.ДРАГАНЦИ, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 726/12.10.2018 г.

7
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател общински съвет Карнобат, относно:   Приемане на решение за представителство пред извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ЕАД  гр.Бургас. Вх.№ 724/12.10.2018 г.
 
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ   
     ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                  (Маргарита Стаматова)
Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен