Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ОБЯВЛЕНИЕ
22.11.2018
На основание чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ, бр.88/2000г./. Ви уведомяваме, че в Община Карнобат е входирано уведомление от Басейнова дирекция «Източнобеломолски район» - Пловдив относно: Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ около СК-2 – за водоснабдяване на «Свинекомплекс Зимен» АД, с.Зимен, община Карнобат, област Бургас.
На основание чл.39, ал.3 от същата Наредба, в срок до 10.12.2018г. имате възможност да се запознаете с проекта, който е на разположение в стая № 103, в сградата на Община Карнобат, гр.Карнобат, бул. «България» № 12, както и в сградата на Басейнова дирекция «Източнобеломолски район» - Пловдив, гр.Пловдив, ул. «Янко Сакъзов» № 35.
На основание чл.39, ал.4 от посочената по-горе Наредба, в 7-дневен срок от изтичане на срока за публично обявяване, можете да подадете писмени становища и възражения в Община Карнобат.
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН