МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
25.01.2019
 
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И
Ден: 25.01.2019г. (петък)  от 16.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.
 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Вх.№ 766/15.01.2019 г.
 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 764/14.01.2019 г.
 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ 207 В ИМОТ 21508.2.162 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДОБРИНОВО ОТ ИЗВОД СН „ИРЕЧЕКОВО“, ПОДСТАНЦИЯ „ВС СЪРНЕВО“ ДО „ФУРГОН“ В ИМОТ 21508.3.506. Вх.№ 765/15.01.2019 г.
 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост, за 2019г. Вх.№ 771/21.01.2019 г.
 6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2018 год.  Вх.№ 770/21.01.2019 г.
 

КОМИСИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ     И
КОМИСИЯ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ 
Ден: 25.01.2019г. (петък)  от 17.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.


 
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, И
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Ден: 25.01.2019г. (петък)  от 17.30h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.


 
КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
Ден: 28.01.2019г. (понеделник)  от 16.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.
 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат. Вх.№774/25.01.2019 г.


 

КОМИСИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  И
КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Ден: 28.01.2019г. (понеделник)  от 17.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.
 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Емине Ешреф Али – Председател на ПК Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси“, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Карнобат и кметовете на кметства. Вх.№ 773/21.01.2019 г.
 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план – сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2019 год. Вх.№ 772/21.01.2019 г.
 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии на община Карнобат и определяне обема на дървесина за продажба чрез него през 2019 година, Одобрение на Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. от общински горски територии Карнобат. Вх.№ 762/09.01.2019 г.
 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Вх.№ 769/21.01.2019 г
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
                                / Маргарита Стаматова/
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен