Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
25.01.2019
 
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И
Ден: 25.01.2019г. (петък)  от 16.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.
 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Вх.№ 766/15.01.2019 г.
 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 764/14.01.2019 г.
 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ 207 В ИМОТ 21508.2.162 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДОБРИНОВО ОТ ИЗВОД СН „ИРЕЧЕКОВО“, ПОДСТАНЦИЯ „ВС СЪРНЕВО“ ДО „ФУРГОН“ В ИМОТ 21508.3.506. Вх.№ 765/15.01.2019 г.
 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост, за 2019г. Вх.№ 771/21.01.2019 г.
 6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2018 год.  Вх.№ 770/21.01.2019 г.
 

КОМИСИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ     И
КОМИСИЯ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ 
Ден: 25.01.2019г. (петък)  от 17.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.


 
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, И
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Ден: 25.01.2019г. (петък)  от 17.30h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.


 
КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
Ден: 28.01.2019г. (понеделник)  от 16.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.
 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат. Вх.№774/25.01.2019 г.


 

КОМИСИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  И
КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Ден: 28.01.2019г. (понеделник)  от 17.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2018г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.
 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Емине Ешреф Али – Председател на ПК Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси“, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Карнобат и кметовете на кметства. Вх.№ 773/21.01.2019 г.
 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план – сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2019 год. Вх.№ 772/21.01.2019 г.
 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии на община Карнобат и определяне обема на дървесина за продажба чрез него през 2019 година, Одобрение на Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. от общински горски територии Карнобат. Вх.№ 762/09.01.2019 г.
 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Вх.№ 769/21.01.2019 г
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
                                / Маргарита Стаматова/
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН