Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
22.02.2019
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 25.02.2019г. (Понеделник) от 16.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет гр. Карнобат, относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Карнобат и неговите комисии през второ шестмесечие на 2018г. Вх.№ 781/19.02.2019 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Карнобат през второто полугодие на 2018 г.                             Вх.№ 782/19.02.2019 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2018г. Вх.№ 783/19.02.2019 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПУР /ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ/ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ ВХОД И ИЗХОД ЗА ОБЕКТ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ,УПИ ХХІV-301, КВ.25 ПО УРП НА „ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА СЕВЕР“, ГР.КАРНОБАТ . ПЪТНА ВРЪЗКА С ПЪТ І-6 „СОФИЯ-КАРНОБАТ-БУРГАС“ ПРИ КМ 446+391,ЛЯВО /В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ/ Вх.№ 784/19.02.2019 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ТРАСЕ НА ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПСОВ – ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 786/20.02.2019 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 22 / 312 ид.ч кв.м от УПИ I1538 в кв. 91 ПО ПЛАНА НА ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 788/20.02.2019 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ГР. КАРНОБАТ – УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ №20

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в гр .Карнобат. Вх.№ 790/20.02.2019 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ /ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ ЗА УПИ Х-4277, УПИ ХІ-4250 И УПИ ХІІ-4250 Вх.№ 791/20.02.2019 г.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Ден: 25.02.2019г. (понеделник) от 17.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2018 г. Вх.№ 786/20.02.2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
/ Маргарита Стаматова/
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН