Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
22.02.2019
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 25.02.2019г. (Понеделник) от 16.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет гр. Карнобат, относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Карнобат и неговите комисии през второ шестмесечие на 2018г. Вх.№ 781/19.02.2019 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Карнобат през второто полугодие на 2018 г.                             Вх.№ 782/19.02.2019 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2018г. Вх.№ 783/19.02.2019 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПУР /ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ/ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА НОВ ВХОД И ИЗХОД ЗА ОБЕКТ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ,УПИ ХХІV-301, КВ.25 ПО УРП НА „ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА СЕВЕР“, ГР.КАРНОБАТ . ПЪТНА ВРЪЗКА С ПЪТ І-6 „СОФИЯ-КАРНОБАТ-БУРГАС“ ПРИ КМ 446+391,ЛЯВО /В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ/ Вх.№ 784/19.02.2019 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ТРАСЕ НА ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПСОВ – ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 786/20.02.2019 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 22 / 312 ид.ч кв.м от УПИ I1538 в кв. 91 ПО ПЛАНА НА ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 788/20.02.2019 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ГР. КАРНОБАТ – УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ №20

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в гр .Карнобат. Вх.№ 790/20.02.2019 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ /ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ ЗА УПИ Х-4277, УПИ ХІ-4250 И УПИ ХІІ-4250 Вх.№ 791/20.02.2019 г.

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Ден: 25.02.2019г. (понеделник) от 17.00h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2018 г. Вх.№ 786/20.02.2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
/ Маргарита Стаматова/
Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен