МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ОБЯВА
17.05.2019
Общински съвет-Карнобат на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, с решение № 493 от 15.05.2019г. обявява, че е открита процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане.
Документи се приемат в Общински съвет-Карнобат, бул.“България“ № 12 /нова сграда/ ет.5, ст.501 в срок до 01 юли 2019 г.
Правилата и заявлението  за кандидатстване са  публикувани на интернет страницата на Община Карнобат, раздел Общински съвет https://karnobat.acstre.com/ и във вестник „Карнобатски глас“ бр.20 от 20.05.2019 г.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Важно за кандидатите за съдебни заседатели, относно документа по чл.68 ал.3 т.9 от Закона за съдебната власт:  Всеки има право по чл. 31 от Закона  за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (ЗДРОПБГДСРСБНА)
  1. Да поиска да бъде извършена проверка за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от ЗДРОПБГДСРСБНА“;
  2. Правото се упражнява чрез подаване до Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия   на писмено заявление (Образец 2 на комисията):
 - лично в приемната на КРДОПБГДСРСБНА; 
 - по пощата; 
 - от представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
     (Образци на заявленията може да намерите на адрес: (https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/zayavleniya)
Адрес за подаване на заявленията:    гр.София, 1000  ул. „Врабча“ № 1   КРДОПБГДСРСБН
  1. Комисията отговаря писмено на заявлението в 30-дневен срок, като уведомява лицето за времето и мястото за запознаване с документите.
 
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен