Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ по чл.61, ал.3 от АПК
02.09.2019

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VІІІ-1368 от кв.122 по плана на град Карнобат и на построените в него сгради


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с постъпила в община Карнобат молба за установяване състоянието на едноетажна паянтова сграда, находяща се в УПИ VІІІ-1368 от кв.22 по плана на гр. Карнобат, в качеството Ви на собственици Ви уведомяваме, че комисия, назначена със заповед на Кмета на община Карнобат ще извърши проверка на място и по документи, за да определи състоянието на сградата. Необходимо е Вашето присъствие като собственици. Комисията ще изслуша всички заинтересовани лица и ще изиска от тях документи и становища по отношение на строежа. Комисията ще се събере и ще започне своята работа на адрес: град Карнобат, ул. „Георги Димитров“ №17 на 10.09.2019 г. от 11,00 часа.
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен