Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
17.09.2019
КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
Ден: 17.09.2019г. (вторник) от 16,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2019 Г. ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ КАРНОБАТ. Вх.№ 889/13.09.2019 г.
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Ден: 17.09.2019г. (вторник) от 16,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Издаване на записна заповед от община Карнобат в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.0019-0006-C01 за проект предоставяне на социална услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ в гр. Карнобат“. Вх.№ 887/11.09.2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
/ Маргарита Стаматова/
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен