ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ
18.05.2020
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“
Ден: 20.05.2020г. (сряда) от 14,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 11,00 часа. Вх.№ 155 /11.05.2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – Председател но Общински съвет Карнобат, относно: : Приемане на решение за представителство пред Общото събрание „Бургасинвест” ООД, гр. Бургас, свикано на 12.06.2020 г. Вх.№ 157 /12.05.2020 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Правилник за устройство и дейността на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Карнобат. Вх.№ 122 /19.02.2020 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срущу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019 г. Вх.№ 134 /12.03.2020 г.


П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „
Ден: 20.05.2020г. (сряда) от 14,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на Община Карнобат, относно: Присъждане „Наградата на Карнобат“ в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019/2020г. Вх.№ 167/15.05.2020 г.П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
Ден: 20.05.2020г. (сряда) от 15,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ КАРНОБАТ - Вх.№161 /14.05.2020 г.


П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
Ден: 20.05.2020г. (сряда) от 15,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на “Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат „ ЕООД за 2019 г. Вх.№ 164/14.05. 2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Медицински център І Карнобат“ ЕООД за 2019 г. Вх.№ 165/14.05.2020 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Общински имоти-Карнобат“ ЕООД за 2019 г. Вх.№ 166 /14.05.2020 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Намаляване размера на вноските за наем на имоти, за времето на обявеното извънредно положение /13 март – 13 май 2020 г./ - Вх.№ 163/14.05.2020 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване съгласие зa финансиране изграждането на Клетка 2 на Регионално депо за отпадъци-Братово - Вх.№ 152/23.04.2020 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас през 2019 г. Вх.№ 117/17.02.2020 г.П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
Ден: 21.05.2020г. (четвъртък) от 15,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5
Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на „Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020 година“ , приета с Решение № 20/05.02.2020 г. на ОбС-Карнобат. Вх.№158 /13.05.2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в гр.Карнобат. Вх.№115 /17.02.2020 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост по ПРЗ на промишлена зона „Юг“ гр.Карнобат. Вх.№ 138 /16.03.2020 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост в с.Сигмен, общ.Карнобат. Вх.№ 131 /10.03.2020 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА “ № 28 - Вх.№ 120 /18.02.2020 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „КОКИЧЕ“№2 - Вх.№ 121/18.02.2020 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.ОГНЕН, ОБЩ. КАРНОБАТ, ОБЛ.БУРГАС - Вх.№ 136 /12.03.2020 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на помещения, собственост на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – КАРНОБАТ“ ЕООД, на Център за спешна медицинска помощ-Бургас Вх.№96/29.02.2020 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 90 / 1300 ид.ч кв.м от УПИ VII-109 в кв. 19 ПО ПЛАНА НА с. СОКОЛОВО - Вх.№ 119/18.02.2020 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 350 / 960 ид.ч кв.м от УПИ VI-109 в кв. 19 ПО ПЛАНА НА с. СОКОЛОВО. Вх.№ 116 /17.02.2020 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на земеделска земя – общинска собственост под аренда, за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Вх.№ 130 /10.03.2020 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас, на безвъзмездно право на управление върху части от имот – публична общинска собственост - Вх.№ 160 /13.03.2020 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот-общинска собственост - Вх.№ 159 /13.03.2020 г.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНИФИКАТОР № 36525.293.4 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 36525.293.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 132 /10.03.2020 г.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/ПИ/ С ИДЕНТИФИКАТОР № 36525.166.29 В МЕСТНОСТТА „БОРЧЛИЯТА“, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА/КК/ НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.КАРНОБАТ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТРАСЕ НА ЛОКАЛНА ОБСЛУЖВАЩА УЛИЦА, ЗАСЯГАЩА ЧАСТ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ С ИДЕНТИФИКАТОР №36525.166.187 ПО КК НА ГР.КАРНОБАТ - Вх.№ 114 /17.02.2020 г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНИФИКАТОР № 27169.60.14 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕ С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ, КАТО ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ФЕРМА ЗА ДОМУВАНЕ НА КРАВИ И ПРИСТРОЙКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ“. Вх.№ 162 /14.05.2020 г.

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ /ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ ЗА УПИ І, КВ.7А, УПИ ХІV, КВ.7 И УПИ ХVІ-175, КВ.7, ЧАСТ ОТ УЛИЦА С О.Т. 42, О.Т. 42А ПО УРП НА „ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА „СЕВЕР“ , ГР. КАРНОБАТ. Вх.№ 133 /10.03.2020 г.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ /СРС/ 26/45 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 36525.120.5 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ КАРНОБАТ ОТ ИЗВОД СН „СОКОЛОВО“, ПОДСТАНЦИЯ „КАРНОБАТ“ ДО ФУРГОН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.56.275 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.СОКОЛОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 113 /17.02.2020 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
/ Теодор Ченешев/
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен