БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ
20.10.2017
ПК„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ Ден:    24 Октомври 2017г. / ВТОРНИК/ от 16.00 часа   Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5 ДНЕВЕН РЕД: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, в  гр.Карнобат, с.Огнен и гара Церковски, общ.  Карнобат. Вх.№ 531 /10.10.2017 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно: Прекратяване на съсобственост между община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с. Аспарухово. Вх.№ 528/ 25.09.2017 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно:  Съгласие...

Заповеди на кмета на Община Карнобат
20.10.2017

СЪОБЩЕНИЕ
19.10.2017
На основание чл.95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и Глава III, чл. 9, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС), „БАЗАЛТ“ ЕООД, гр.Хасково обявява консултации във връзка с изготвянето на Доклад за оценка въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Концесия за добив на подземни богатства – строителни материали  (андезитови туфи) от находище „Трите круши-запад“, разположено в землището на град Карнобат, община Карнобат, област Бургас. Всички заинтересовани юридически и физически лица могат да изразят своите  мнения, предложения, съображения и препоръки в: - Община Карнобат, гр. Карнобат, бул. „България” №...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”
16.10.2017

ЗАПОВЕД № РД-817 от 03.10.2017 г.
13.10.2017

СЪОБЩЕНИЯ
13.10.2017

Справка за задължения и плащания
"С песните на Стайка Гьокова"
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол