Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

ОБЯВА /ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ/
23.03.2017
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп./Виж подробно

СЪОБЩЕНИЕ /ПЧЕЛАРИ/
21.03.2017
Във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба №15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Карнобат уведомява собствениците на пчелини, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Карнобат, както следва: От 24.03.2017 г. до 26.03.2017 г., от 7,00 часа до 18,00 часа ще се проведе третиране на посеви от пшеница и ечемик с препарат „Дерби”, срещу плевели, в местносттите и на площи, както следва: -    „Чортлен” – 1000 дка; -    „Доанджика” – 1043 дка; -    „Каба юг” – 835 дка; -    „Каба юг”...

Заповеди на кмета на Община Карнобат
16.03.2017
Заповед № РД-145 от 15.03.2017 г.Заповед № РД-146 от 15.03.2017 г.Заповед № РД-147 от 15.03.2017 г.

ЗАПОВЕД №РД11-138/23.02.2017 г.- гр.Бургас
09.03.2017
На основание чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал.1 и чл.72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и §4, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой № 13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./, във връзка с чл.3, ал.3, т.1, т.3 от Устройствен правилник на областните дирекции “Земeделие“ Виж подробно

Покана за 16 - то заседание на Общински съвет на 10 март 2017 г.
07.03.2017
ПРОЕКТ                                                                 ДНЕВЕН РЕД НА  ШЕСТНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  10 МАРТ 2017 ГОДИНА  ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Карнобат през второто полугодие на 2016 г. Вх.№ 396/27.02.2017 г.      2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет  на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост в село Кликач Вх.№ 389/24.02.2017 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Георги Димитров  – Кмет на Община...

Заповеди на кмета на община Карнобат
28.02.2017
Заповед № РД 111 от 24.02.2017 г. Заповед № РД 112 от 24.02.2017 г.

ИЗБОРИ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол