Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

ОБЯВА - ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
16.03.2018

Обява - покана от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) за избиране на членове на Съвета на децата
15.03.2018
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА Във връзка с обявената покана от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) за избиране на членове на Съвета на децата,  Община Карнобат обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно утвърдената от председателя на ДАЗД, процедура за избор на членове на Съвета на децата.   Съгласно Процедурата: Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години. Всяко дете може да кандидатства...

СЪОБЩЕНИЕ
15.03.2018
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на ПИ № 000049, ПИ № 006215, ПИ № 006097 и ПИ №000304 по КВС на землище с.Кликач, Община Карнобат“. Инвестиционното предложение е във връзка с разширение на съществуващото гробище на с.Кликач, община Карнобат, което се намира в поземлен имот № 000049, като неговото предназначение „за гробище“ се запазва. Необходимо е да бъде променено предназначението на другите поземлени имоти: ПИ№006097, ПИ  №006215  от...

СЪОБЩЕНИЕ
12.03.2018
Община Карнобат, на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява Мария Пеева Апостолова за издадена Заповед № РД-226/27.02.2018 г. на кмета на община Карнобат, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, за прекратяване на наемното правоотношение по Договор за наем на жилищен имот РI №1181/22.03.2013 г. Жилищният имот представлява Апартамент със застроена площ от 45,94 кв.м., находящ се в гр. Карнобат, кв. Възраждане, бл. 3, вх. Б, ет. 5, ап. 29. На основание чл.277, ал.1, във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, Община Карнобат кани Мария Пеева Апостолова, да...

ОБЯВА - ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
09.03.2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ ЗА ОБЕКТ ПЛАСМЕНТНО СНАБДИТЕЛНА БАЗА КАРНОБАТ С ОПЕРАТОР ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
01.03.2018