Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ /Общински съвет Карнобат/
10.01.2020
Общински съвет – Карнобат, уведомява всички граждани на община Карнобат и заинтересованите лица, на основание чл.194 от Административния кодекс и чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че с решение № 2162/12.12.2019 г. влязло в сила на 02.01.2020 г. по адм.дело № 2488 по описа на Административен съд – Бургас ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура –Бургас  на чл.42, ал2, т.3 и т.4, чл.62, изр.2 в частта „или упълномощено от него лице“ и чл.68 от НАРЕДБА № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат, приета с Решение №51 от 27.05.2004 г....

СЪОБЩЕНИЕ по чл.61, ал.1 от АПК
08.01.2020

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Карнобат за 2020 г.
03.01.2020
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Карнобат отправя покана към Вас за публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2020 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2020 г. от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се в гр. Карнобат, бул.”България” № 12, ет. 2. Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на адрес гр. Карнобат, бул.”България” № 12, както и на електронната поща на общината – karnobat@mail.bg   Георги Димитров Кмет на Община Карнобат

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
30.12.2019
Проект1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2020 год. и изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат. Вх.№ 48/27.12.2019ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:(Теодор Ченешев)

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - КАРНОБАТ
20.12.2019
Във връзка с провеждане на конкурс за съдебни заседатели за Районен съд – Карнобат, събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.01.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Карнобат  /Нова сграда на бул.България № 12, ет.5/.Срока за нов прием на документи е удължен до 31.01.2020 г. Документи се приемат в Общински съвет град Карнобат, на същия адрес. Правилата и заявлението  за кандидатстване са  публикувани на интернет страницата на Община-Карнобат, раздел Общински съвет https://karnobat.acstre.com/  и във вестник „Карнобатски глас“ бр.20 от 20.05.2019 г.   № Име, фамилия Вх.№ 1. Златко ………….. Стоянов Вх.№1/25.06.2019 г. 2. Марийка ………. Цонева Вх.№2/26.06.2019 г. 3. Маруся ………… Банчева Вх.№3/04.09.2019 г. 4. Кою ……………...

Заповеди № РД-805, № РД-806, № РД-807, № РД-808 от 17.12.2019 г.
18.12.2019

Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен