Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини

СЪОБЩЕНИЯ
20.03.2019

Съобщение /пчели/
20.03.2019

Имоти с НТП пасища, мери и ливади за индивидуално ползване
28.02.2019

Заповед РД-101 от 21.12.2019 г.
23.02.2019

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година
23.02.2019

ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
22.02.2019
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет гр.Карнобат, относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Карнобат и неговите комисии през второ шестмесечие на 2018г. Вх.№ 781/19.02.2019 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Карнобат през второто полугодие на 2018 г. Вх.№ 782/19.02.2019 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас през 2018г. Вх.№ 783/19.02.2019 г. 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги...

Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН