Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ 22 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
16.11.2018
 ПРОЕКТ       1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.  Вх.№ 743/07.11.2018 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 375 / 2210 ид.части кв. м от УПИ III-132 в кв.31 ПО ПЛАНА НА С. МЪДРИНО. Вх.№ 744/14.11.2018 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ СГРАДА, ПОСТРОЕНА В ИМОТ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Вх.№ 732/29.10.2018 г. 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ
16.11.2018
   КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД Ден: 19.11.2018г. (понеделник)  от 16,00 h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5   Дневен ред:   1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател общински съвет Карнобат, относно:   Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации   и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет–Карнобат. Вх.№ 735/31.10.2018 г.  КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Ден: 19.11.2018г. (понеделник)  от 16.30  h. Място: Заседателна зала  на ОбС , ет.5   Дневен ред:   1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.  Вх.№ 743/07.11.2018...

Обява за общественото обсъждане на ОУП на Община Карнобат, съгласно чл. 127, ал.1 от ЗУТ
13.11.2018
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Карнобат съобщава, че организира среща за обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план на Община Карнобат, както и на доклада за Екологична оценка и Доклада за оценка на степента на въздействие на същия.   Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 20 Декември 2018 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Карнобат, ет. 2 с адрес гр. Карнобат, бул. „България” №12.   Проекта на Общ устройствен план...

Мотиви и Проект за Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Карнобат.
01.11.2018

Заповед № РД-760 от 29.10.2018 г.
29.10.2018

Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат, приета с Решение № 326 /31.01.2018 г. на двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет - Карнобат и влязла в сила на 05.02.2018г. с публикуването й във в.“Карнобатски глас“
22.10.2018

Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН