МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 СЕПТЕМВРИ ОТ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
17.09.2019
ПРОЕКТ 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г. Вх.№ 888/13.09.2019 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2019 Г. ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ КАРНОБАТ. Вх.№ 889/13.09.2019 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Издаване на записна заповед от община Карнобат в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ
17.09.2019
КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО Ден: 17.09.2019г. (вторник) от 16,30 h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5 Дневен ред: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2019 Г. ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ КАРНОБАТ. Вх.№ 889/13.09.2019 г. КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ Ден: 17.09.2019г. (вторник) от 16,30 h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5 Дневен ред: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Издаване на записна заповед от община Карнобат в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна...

ОБЩИНСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ОТНОСНО условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. във вестник “Карнобатски глас“./
13.09.2019

ОБЯВА - Процедура за подбор на кандидати по проект BG05M9OP001-2.019-0006 „Предоставяне на социална услуга ”Дневен център за деца и/или младежи с увреждания” в гр. Карнобат”
09.09.2019
Заявление за кандидастване

ОБЯВЛЕНИЕ
03.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ по чл.61, ал.3 от АПК
02.09.2019
До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VІІІ-1368 от кв.122 по плана на град Карнобат и на построените в него сгради УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с постъпила в община Карнобат молба за установяване състоянието на едноетажна паянтова сграда, находяща се в УПИ VІІІ-1368 от кв.22 по плана на гр. Карнобат, в качеството Ви на собственици Ви уведомяваме, че комисия, назначена със заповед на Кмета на община Карнобат ще извърши проверка на място и по документи, за да определи състоянието на сградата. Необходимо е Вашето присъствие като собственици. Комисията ще изслуша всички заинтересовани лица и ще изиска...

Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен