Културен календар 2019
"С песните на Стайка Гьокова"
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Евроизбори 2019СПРАВКИ ГД "ГРАО" /ПО ЕГН, АДРЕС/


Чрез този сайт можете /по-горе/:
* Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за членове на ЕП от РБ 26.05.2019 г.
* Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път.
* Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис. 
Да се информирате за секциите и местата на гласуване.ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от  Република България на 26 май 2019 г.


Избирателен списък - част II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед РД-182 от 03.04.2019 г. за образуване на избирателни секции


Заповед РД-190 от 08.04.2019 г. /Места за обявяване на предварителните избирателни списъци включително част I/


ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВПИСВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 г.

Приложение №9 - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Приложение №10 - Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Приложение №11 - Заявление -Декларация за вписване в избирателен списък – част II при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Приложение №12 - Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК

Приложение №13 - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Приложение №14 -Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение №15 - Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение №16 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение №17 - Удостоверение

Приложение №18 - Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

Приложение №19 - Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България


Относно упражняване правото на гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, да избира членове на Европейския парламент от Република България:
Съгласно чл. 350, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани.
Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който желае да гласува на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представя декларация по чл. 359 от ИК за вписване в избирателен списък. Декларацията е по образец, утвърден от ЦИК, и се представя в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.
В изборния ден избирателят, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване и се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, номера на личната му карта или паспорт и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Преди гласуването избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал в същите избори за членове на Европейския парламент. Тази забрана за повторно гласуване произтича и от основен принцип, залегнал в чл. 9 от Акта от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, където е постановено, че никой не може да гласува повече от веднъж в изборите за членове на Европейския парламент.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА Европейския парламент от република българия, които ще се произведат на 2
6 май 2019 г.
 
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най – малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най – малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.
Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз;
б) гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз,
най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.
За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.
"Статут на продължително и постоянно пребиваване" е статут, придобит при условията и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
Граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по – късно от 40 дни преди изборния ден (до 15 април 2019 г.), в която декларира:
  1. гражданството и адреса на пребиваване в Република България;
  2. населеното място или района, в който името му е било вписано за последен път в държава – членка на Европейския съюз;
  3. че ще упражни правото си на глас единствено в Република България;
  4. че не е лишен от право да избира в държавата членка, на която е гражданин;
  5. данните от личната карта или паспорта и личен номер;
  6. датата, от която пребивава в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.
Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който веднъж е подал декларация и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България се вписва служебно в част II на избирателния списък, без да подава нова декларация. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства. Декларациите се съхраняват за следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България от съответната общинска администрация.

 

 Евроизбори 2019
Справка за задължения и плащания
Търсене
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен