Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Наредби
НАРЕДБИ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

01 - НАРЕДБА за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувана на  22.10.2018 г.

Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат - публикувана на  22.10.2018 г.

02 - Наредба № 2 за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

03 - Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

04 - Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

05 - Наредба № 5 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

06 - Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

07 - Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета - последна aктуализация 05.06.2017 г.

08 - Наредба за дейността в община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи - последна aктуализация 05.06.2017 г.

09 - Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

10 - Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

11 - Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

12 - Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат -  последна aктуализация 05.06.2017 г.

13 - Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга - последна aктуализация 05.06.2017 г.

14 - Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат - публикувана на 17.07.2018 г.

15 - Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения - последна aктуализация 05.06.2017 г.

16 - Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества - последна aктуализация 05.06.2017 г.

17 - Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

18 - Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат - последна aктуализация 22.01.2018 г.

19 - Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг - последна aктуализация 05.06.2017 г.

20 - Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища - последна aктуализация 05.06.2017 г.

21 - НАРЕДБА за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

22 - НАРЕДБА за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат - последна aктуализация 05.06.2017 г.

23 - НАРЕДБА за управлението на общинските пътища на територията на Община Карнобат - публикувана на 03.09.2018 г.
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН