Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Наредби
НАРЕДБИ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

НАРЕДБА № 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат

Наредба № 2 за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Карнобат

Наредба № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат

Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Карнобат

Наредба № 5 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Карнобат

Наредба  за местните данъци на територията на Община Карнобат

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета

Наредба за дейността в община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи

Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Карнобат

Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Карнобат

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат

Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения

Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на община карнобат

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг

Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

НАРЕДБА за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат

НАРЕДБА за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат

ИЗБОРИ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол