БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Информация
Информация
за Център за административно и информационно обслужване на община Карнобат

Центърът за административно и информационно обслужване на населението в община Карнобат е обособен на първия етаж в административната сграда на общината Съобразен е и са изградени подстъпи за инвалиди. Сградата е ремонтирана по проект “Красива България” през 2003 година на обща стойност 127 500 лв.
Изграждането на центъра е съобразен с Решение № 878 от 29.12.2002на Министерски съвет за подобряване на административното обслужване и прилагане принципа за обслужване на едно гише.
С изграждането му общината целеше повишаване качеството на административното и информационно обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност, ефективност , коректност и повишаване приходите на общината.
Чрез изграждането на центъра целим:
- да увеличим доверието и прозрачността в работата на общинската администрация. Това е и мотото на служителите в центъра ”Прозрачността гради доверие”
- автоматизирано завеждане и издаване на документи за извършените услуги;
- осигуряване на технологичен ред за извършване на услугите от функционалните отдели;
- чрез изградената компютърна мрежа между дирекциите и центъра ще осигурим качествен и своевременен контрол за сроковете и качеството на услугите;

Изградена е интегрирана информационна система, с която са автоматизирани процесите на обслужване на гражданите и бизнеса. Системата е предназначена за обслужване в реално време/ на момента/. За целта беше извършена много предварителна работа. Проверени бяха всички регистри в общината и съгласувана информацията между тях. Въведени са всички актове за общинска собственост и договорите за наем, актове по гражданско състояние и цифров кадастър на гр.Карнобат.

Обособени са пет работни места:

1. Деловодство - Деловодната дейност в общината и вътрешното движение на документите се извършва изцяло по електронен път. С това се осигурява контрол, бързина и качество на документооборота. Оригиналите се съхраняват в архива на общината а служителите ползват сканираните изображения на документите- директно от своите компютри. В деловодството се завеждат жалби и заявления по закона за достъп до обществената информация.

2. Гражданско състояние- Всички услуги по гражданско състояние се извършват на момента - в рамките на 5 минути: издават се удостоверения за раждане, брак, родствени връзки, наследници, постоянен и настоящ адрес, заверка за чужбина.

3. Общинска собственост - Услуги по плащане на наеми, за неограничен период от време, по регистрация и издаване на разрешения за различни стопански дейности и случаи, картотекиране, обслужване на граждани и фирми във връзка с търгове за отдаване под наем на общинска собственост и приватизация.

4. Териториално и селищно устройство - осигурява на гражданите и фирмите комплексно обслужване съгласно изискванията на Закона за устройство на територията- издаване на скици и визи, проверка състоянието на имоти според кадастрален план, заверка данъчни декларации и др.

5. Каса - Осигурена е връзка на касовата система с заведените заявления за извършване на услуги и регистъра за наемните отношения, с което се извършва плащане на цената на услугата или наема в реално време и се подава обратна информация към останалите системи автоматично. Събраните приходи постъпват по банкова сметка на общината в деня на тяхното събиране, което е централизирано на едно единствено място в общината.
Средствата за изграждането на центъра са осигурени от различни източници: Община Карнобат в размер на 25 000 лв.- за обзавеждане и техническо оборудване на центъра, 12 000 лв. осигурени от Британското министерство за международно развитие по проекти на община Карнобат.
"С песните на Стайка Гьокова"
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт
Подкрепа за Созопол