Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Годишен отчет

OTЧЕТ
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

През 2017 година в Община Карнобат са постъпили общо 7 (седем) писмени заявления за достъп до обществена информация. Всички са заведени в деловодната система на общината, както и в Регистъра за заведени заявления по ЗДОИ (в хартиен и електронен вариант).

Заявената информация е предоставяна в законния срок по Закона за достъп до обществена информация с писмено решение за осигуряване на достъп. 4 от постъпилите заявления са подадени от физически лица, 1 от юридическо лице и 2 от НПО.


През отчетния период няма регистриран отказ за предоставяне на информация.

Едно от подадените заявления е изпратено по компетентност до Директора на Регионален исторически музей – Бургас, предвид че е нямало лице, което да осигури достъп

През отчетния период информацията е предоставяна на заявителите в желаната от тях форма. В 6 (шест) от  постъпилите заявления, предпочитаната форма за предоставяне на информация и на хартиен носител и само 1 (едно) по електронен път -  на e-mail адрес. В случаите когато е било приложимо, информацията се предоставя след подписване на приемо-предавателни протоколи и представяне на платежен документ за заплатена такса, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министъра на финансите.

През отчетния период, заявената информация е предоставяна в законоустановения срок по чл.28, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация.  При едно от постъпилите заявления, информацията е предоставена в срока по чл. 30, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация предвид че поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН