МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-01 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

АО-02 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

АО-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

АО-04 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

АО-05 Издаване на препис - извлечение от акт за смърт - за първи път

АО-06 Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

АО-07 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за граждански състояние /акт за раждане или акт за смърт/

АО-08 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

АО-09 Припознаване на дете

АО-10 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

АО-11 Промяна в актовете за гражданско състояние

АО-12 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

АО-13 Възстановяване или промяна на име

АО-14 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи

АО-15 Издаване на удостоверение за наследници

АО-16 Издаване на удостоверение за семейно положение

АО-17 Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

АО-18 Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

АО-19 Удостоверение за родените от майката деца

АО-20 Удостоверение за правно ограничение

АО-21 Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

АО-22 Удостоверение за вписване в регистъра за населението

АО-23 Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

АО-24 Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

АО-25 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление или промяна на постоянен адрес

АО-26 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

АО-27 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

АО-28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за промяна на настоящ адрес

АО-29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

АО-30 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

АО-31 Издаване на заверен препис или копие от семеен регистър или личен регистрационен картон

АО-32 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

АО-33 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

АО-34 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство

АО-35 Издаване на удостоверение за наличие или липса в "Архив" на документи

АО-36 Заверка на копие от документация , съхранявана в "Архив"

АО-37 Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданката регистрация по искане на гражданите

АО-38 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ "ГРАО"

АО-39 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или орган

АО-40 Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи

Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен