ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
27.05.2020
СЪОБЩЕНИЕ /РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ/
Община Карнобат информира гражданите, че от 01.06.2020 г. работното време на Центъра за административно обслужване е от 830 ч. до 1730 ч.  без прекъсване.

22.05.2020
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 МАЙ 2020 Г. /СРЯДА/ ОТ 14.00 ЧАСА В САЛОНА НА НЧ „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ-1862“ ГР.КАРНОБАТ
ПРОЕКТ 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на “Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат „ ЕООД за 2019 г. - Вх.№ 164/14.05. 2020 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на отчета и баланса на „Медицински център І Карнобат“ ЕООД за 2019 г. - Вх.№ 165/14.05.2020 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Общински имоти-Карнобат“ ЕООД за 2019 г. - Вх.№ 166 /14.05.2020 г. 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет...

21.05.2020
ЗАПОВЕД № РД-239 ОТ 21.05.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
На основание чл.135 ал.3 от ЗУТ (Закона  за  устройство  на  територията )  и чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление   и   местната  администрация, постъпило Искане с рег. №94-00-2452/18.05.2020г. от Теодор Неделчев Мерсинков, гр.Карнобат, ул.“Ганчо Хардалов“ №33, Анастасия Михалева Дюлгерова, гр.Карнобат, ул.“Кирил и Методий“ №24, Жанета Ганчева Златева, гр.Бургас, ул.“Странджа планина“ №20, вх.2, ет.12, ап.23  и  Даниела Ганчева Георгиева, гр.Бургас, ул.“Шейново“ №100  и Становище на главния архитект на община Карнобат – арх. Жени Бъчварова за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-931 и УПИ Х-952 в кв.97 по плана на гр.Карнобат.

19.05.2020
ЗАПОВЕД № РД-233 ОТ 19.05.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 r. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, Заповед № РД - 01 - 270 от 19 май 2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни nротивоепидемични мерки на територията на Република България, по предложение на Главния държавен здравен инспектор, считано от 19 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., и на основание чл. 63, ал. 9, във връзка с чл. 63, ал. 4 и чл. 63в от Закона за здравето,

19.05.2020
СЪОБЩЕНИЕ - РЕЖИМ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО
Със Заповед № РД-231/19.05.2020 г. на кмета на Община Карнобат е въведен режим на питейната вода в село Екзарх Антимово, община Карнобат. Водоснабдяването в селото ще бъде спирано през един ден, за срок от 24 часа - от 08:00 часа до 08:00 часа на следващия ден, считано от 21.05.2020 г. до нормализиране на водните количества. Със Заповедта е въведена забрана за ползването на питейна вода за напояване за земеделски нужди, лични дворове, миенето на улици, моторни превозни средства и други потребности, ограничаващи възможността за снабдяване на населението с питейна вода за битови нужди.

18.05.2020
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“ Ден: 20.05.2020г. (сряда) от 14,00 h. Място: Кабинета на Председателя на Общински съвет-Карнобат, ет. 5 Дневен ред: 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 11,00 часа. Вх.№ 155 /11.05.2020 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – Председател но Общински съвет Карнобат, относно: : Приемане на решение за представителство пред Общото събрание „Бургасинвест” ООД, гр. Бургас, свикано на 12.06.2020 г. Вх.№ 157 /12.05.2020 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от...2020 година


Карнобатски глас - брой 20 - 25.05.2020 г. - 31.05.2020 г.

Карнобатски глас - брой 19 - 18.05.2020 г. - 24.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 18 - 11.05.2020 г. - 17.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 04.05.2020 г. - 10.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 27.04.2020 г. - 03.05.2020 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 20.04.2020 г. - 26.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 13.04.2020 г. - 19.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 06.04.2020 г. - 12.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 30.03.2020 г. - 05.04.2020 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 23.03.2020 г. - 29.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 16.03.2020 г. - 22.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 09 - 09.03.2020 г. - 15.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 02.03.2020 г. - 08.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 24.02.2020 г. - 01.03.2020 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 17.02.2020 г. - 23.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 10.02.2020 г. - 16.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 03.02.2020 г. - 09.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 27.01.2020 г. - 02.02.2020 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 20.01.2020 г. - 26.01.2020 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 13.01.2020 г. - 19.01.2020 г.


Архив
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен