МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Административни услуги

На основание Постановление на Министерски съвет на Република България № 83 от 7 април 2015 година за изменение и допълнение на Наредба за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:

Протокол за устно заявено искане за предоставяне на административна услуга
Заявление за образуване на производство за предоставяне на комплексна административна услуга, когато Община Карнобат е участващ орган в производството

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние (Уникален идентификатор на административната услуга - 2000)
ЗАЯВЛЕНИЕ за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина (Уникален идентификатор на административната услуга - 2110)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ (Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за декларирани данни (Уникален идентификатор на административната услуга - 2071)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране (Уникален идентификатор на административната услуга - 2012)
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии (Уникален идентификатор на административната услуга - 2068)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скици за недвижими имоти (Уникален идентификатор на административната услуга - 2027)
ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (Уникален идентификатор на административната услуга - 2054)
ЗАЯВЛЕНИЕ за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот (Уникален идентификатор на административната услуга - 2082)
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ (Уникален идентификатор на административната услуга – 2084)
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (Уникален идентификатор на административната услуга - 2084)
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за строеж (Уникален идентификатор на административната услуга - 2112)
ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на подробен устройствен план (Уникален идентификатор на административната услуга - 2117)
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО (Уникален идентификатор на административната услуга – 2119)
ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (Уникален идентификатор на административната услуга - 2119)
ЗАЯВЛЕНИЕ за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (Уникален идентификатор на административната услуга - 2120)


COVID-19
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен