Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

ОБЯВА
22.09.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Карнобат уведомява всички заинтересовани лица и обществеността, че има инвестиционно предложение: „Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в детски градини на територията на гр. Карнобат”, подобект „Благоустрояване на ДГ „Иглика“, гр. Карнобат в УПИ I от кв. 21 по УРП на „Промишлена зона-Север”, подобект „Благоустрояване на ДГ „Славейче“, гр.Карнобат в УПИ XIII-345 от кв. 51 по плана на гр. Карнобат“, подобект „Благоустрояване на ДГ „Мир“ УПИ...

ОБЯВИ
20.09.2018
 ОБЯВА 1   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Карнобат уведомява всички заинтересовани лица и обществеността, че има инвестиционно предложение „Реконструкция на ул.“Граф Игнатиев“ и кръстовище, заключено между ул.“Димитър Полянов“, „Алекси Денев“, „Граф Игнатиев“ и „Димитър Полянов”. Касае се за предстоящата реконструкция на ул.“Граф Игнатиев“, на ул.“Васил Михалев“ и изграждане на ново кръгово кръстовище, на мястото на съществуващото кръстовище, заключено между улици “Димитър Полянов“, “Алекси Денев“ и “Димитър Благоев“.   Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-БУРГАС, гр....

Покана за 30 - то заседание на Общински съвет на 21 септември 2018 г.
14.09.2018
ПРОЕКТ      ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА 21 СЕПТЕМВРИ  2018 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ    1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат.    Вх.№ 715/18.09.2018 г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова- Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Вх.№ 710/14.09. 2018 г.3....

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
14.09.2018
  КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, КУРТУРНО - ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   Ден: 17.09.2018г. (понеделник)  от 16.30 h.                Място: Заседателна зала, ет.5     Дневен ред:      1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предложение за: Присъждане званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“ на Роланд Шнеевайс – художник. Вх.№ 700/04.09. 2018 г.    КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Ден: 17.09.2018г. (понеделник)  от 16.30  h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5   Дневен ред:      1.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ. Вх.№ 705/04.09. 2018 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров...

СПРАВКА съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове
14.09.2018
Относно: Постъпилите предложения във връзка с проект  на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет- Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   Дата на публикуване на проекта на новия Правилник : 14.08.2018 г. на Интернет страницата на Община Карнобат. Предоставен е за обществено обсъждане в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване. Постъпили предложения – няма.   Изготвил справката: Милена Колева, техн.секретар при Общински съвет-Карнобат, 14.09.2018 г.  

СЪОБЩЕНИЕ
13.09.2018
Община Карнобат подкрепя инициативата на "bTV Media Group" под мотото "Да изчистим България заедно" и призовава всички граждани и фирми на територията на Общината заедно на 15 септември - събота, от 09.00 часа да се включим в почистването и да направим града ни чист и по-привлекателен, както и всички населени места на територията на община Карнобат.   Определени са 3 зони за почистване: 1.Терен около паметник в източната част на гр.Карнобат /главен път Карнобат-Айтос-Бургас/; 2.Терен около р.Порой в гр.Карнобат; 3.Терен - пътя за ЖП гара гр.Карнобат.   Всички желаещи могат да се включат в почистването на определените по-горе места,  като Община Карнобат осигурява чували и ръкавици.   До петък -...

Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Справка за задължения и плащания
Стани Фен
С лице към хората
Маркели - Официален сайт