Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

СЪОБЩЕНИЕ
27.01.2020
На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС” ООД с. Церковски, общ. Карнобат за експлоатация на „Инсталация за производство на етилов алкохол (спирт) и винен дестилат”, попадаща в обхвата на т. 4.1. буква „б“ към Приложение № 4 на ЗООС.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
24.01.2020
ПРОЕКТ 1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно: Попълване състава на Постоянната комисия по общинска собственост и устройство на територията и Комисията по противодействие на корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси - Вх.№ 64/16.01.2020 г. 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Вх.№ 65/16.01.2020 г. 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
24.01.2020
ПК „КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ“ И ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „Ден: 27.01.2020г. (понеделник) от 14,00 h.Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5  Дневен ред:1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2020г. Вх.№ 77/ 21.01.2020 г.2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11.00 часа. Вх.№ 75/21.01.2020...

УВЕДОМЛЕНИЕ /Общински съвет Карнобат/
10.01.2020
Общински съвет – Карнобат, уведомява всички граждани на община Карнобат и заинтересованите лица, на основание чл.194 от Административния кодекс и чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че с решение № 2162/12.12.2019 г. влязло в сила на 02.01.2020 г. по адм.дело № 2488 по описа на Административен съд – Бургас ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура –Бургас  на чл.42, ал2, т.3 и т.4, чл.62, изр.2 в частта „или упълномощено от него лице“ и чл.68 от НАРЕДБА № 3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат, приета с Решение №51 от 27.05.2004 г....

СЪОБЩЕНИЕ по чл.61, ал.1 от АПК
08.01.2020

ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Карнобат за 2020 г.
03.01.2020
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Карнобат отправя покана към Вас за публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2020 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2020 г. от 15:00 часа в заседателната зала, находяща се в гр. Карнобат, бул.”България” № 12, ет. 2. Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на адрес гр. Карнобат, бул.”България” № 12, както и на електронната поща на общината – karnobat@mail.bg   Георги Димитров Кмет на Община Карнобат

Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен