Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини

ОБЯВА
09.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ за издаване на разрешително за водовземане
27.12.2018

Съобщение /План-сметка/
19.12.2018
Община Карнобат, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2019 г., на e-mail: karnobat@mail.bg или на адрес в гр. Карнобат, бул. „България” № 12, Информационен център. Одобряване на план – сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2019 год.

ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
16.12.2018
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.  кмет  на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг за продажба на употребявани вещи – метални пана и маси, собственост на ОУ „Петко Рачев Славейков“ гр.Карнобат.  Вх.№ 754/05.12.2018 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: Дофинансиране със собствени средства на реконструкция на настилки в дворно пространство на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Карнобат             Вх.№ 758/13.12.2018 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: Дофинансиране със собствени средства на допълнително възникнали СМР, по проект „Реконструкция и обновяване на материалната база на...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
16.12.2018
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ Ден: 17.12.2018г. (понеделник)  от 16,30 h. Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5     Дневен ред:   1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.  кмет  на Община Карнобат, относно: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг за продажба на употребявани вещи – метални пана и маси, собственост на ОУ „Петко Рачев Славейков“ гр.Карнобат.  Вх.№ 754/05.12.2018 г. 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет  на Община Карнобат, относно: Дофинансиране със собствени средства на реконструкция на настилки в дворно пространство на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Карнобат           Вх.№ 758/13.12.2018 г. 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет ...

Декларация на ръководството на община Карнобат за Политиката по качеството на обслужване и управление на аспектите с въздействие върху качеството на околната среда
13.12.2018

Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН