МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Полезни връзки
ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Президент - www.president.bg

Народно събрание - www.parliament.bg

Министерски съвет - www.government.bg

Министерства:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.government.bg
Министерство на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg
Министерство на отбраната - www.md.government.bg
Министерство на вътрешните работи - www.mvr.bg
Министерство на финансите - www.minfin.government.bg
Министерство на външните работи - www.mfa.government.bg
Министерство на правосъдието - www.mjeli.government.bg
Министерство на земеделието и продоволствието - www.mzgar.government.bg
Министерство на образованието и науката - www.minedu.government.bg
Министерство на здравеопазването - www.mh.government.bg
Министерство на културата - www.mc.government.bg
Министерство на околната среда и водите - www.moew.government.bg
Министерство на транспорта - www.mtc.government.bg
Министерство на икономиката и енергетиката - www.mi.government.bg
Министерство на на държавната политика при бедствия и аварии - www.mdpba.government.bg
Министерство на на държавната администрация и административната реформа - www.mdaar.government.bg

Държавни агенции и комисии:
Държавна агенция по горите - www.nug.bg
Държавна агенция за закрила на детето - www.sacp.government.bg
Държавна агенция за осигурителен надзор - www.daon.government.bg
Държавна агенция за българите в чужбина - www.aba.government.bg
Агенция за чуждестранни инвестиции - www.bfia.org
Агенция за приватизация - www.priv.government.bg
Агенция митници - www.customs.bg/index_bg.html
Агенция за държавните вземания - www.adv.government.bg
Агенция по стандартизация и метрология - www.sasm.government.bg
Агенция за малки и средни предприятия - www.asme.bg
Агенция по кадастъра - www.cadastre.bg
Българска агенция за експортно застраховане - www.baez-bg.com


Българска Народна Банка - www.bnb.bg/bnb/home.nsf
Национален статистически институт -www.nsi.bg
Национален осигурителен институт - www.noi.bg/index_first.htm

Национална агенция за приходите - www.nap.bg
Сметна палата - www.bulnao.government.bg

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Европейски съюз - www.europa.eu.int
Европейска комисия - www.europa.eu.int/comm/index_en.htm
Европейски парламент - www.europarl.eu.int/home/default_en.htm
Съвет на Европа - www.col.int
Съд на Европейския съюз - curia.eu.int/en/index.htm
Европейски Обудсман - euro-ombudsman.eu.int
Съвет на Европа - www.coe.int
Парламентарна асамблея на съвета на Европа - stars.coe.fr
Европейски съд по правата на човека - www.echr.coe.int
Европейска централна банка - www.ecb.int
Европейска инвестиционна банка - eib.eu.int
Интрапарламентарен съюз - www.ipu.org
ООН - www.un.org
Организация на североатлантическия договор (НАТО) - www.nato.int
Организация за икономическо сътрудничество и развитие - www.oecd.org
Международен валутен фонд - www.imf.org
Делегация на Европейската комисия в България - www.evropa.bg
Информационен център на съвета на Европа - www.cid.bg
Световна банка - www.wordbank.org

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Национално сдружение на общините - www.namrb.org
Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - www.bsc.rousse.bg
Българска строителна камара - www.bbcc.bnc.bg
Българска търговско-промишлена палата - www.bcci.bg
Българска стопанска камара - www.bia-bg.com
Българска асоциация на агенции за развитие и бизнес центрове (БАРДА) - www.barda.bg
Българска фондова борса - www.bse_sofia.bg
Патентно ведомство - www.bpo.bg
Център за масова приватизация - www.portal.government.bg
Съвместен фонд за малки проекти - www.pharecbc.com
Фондация за развитие на гражданското общество - [url]www.csdf-bg.org[/url]
Фондация за Реформа в местното самоуправление - www.flgr.bg
Фондация Отворено общество - www.osf.bg
COVID-19
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен