Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Полезни изкопаеми
Полезни изкопаеми

Общината е бедна на полезни изкопаеми. Разкрити са кариери за строителни материали с местно и регионално значение:

1. Пясък - кариерата се намира северно от яз."Церковски", почти непосредствено до брега, на около 2-3 км югоизточно от с. Венец. Добивният пласт е представен от плиоценски материали. Теренът е зает от ниви.
2. Торф - намира се в блатната територия югозападно от с. Венец, на около 1 км, на площ около 6 кв.км. Засега неизползвани.
3. Глини - под торфа се намира пласт глина. Други две находища има открити около гр. Карнобат.
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН