Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
19.04.2017
Община Карнобат, уведомява своите граждани,  че на 28 април от 10.30 – 12.30 часа в Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Карнобат, ул. „Ал.Нейчев“ 14,  ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.
Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на  какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.
Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.
                        
Ирина Иванова
/Регионален представител на КЗД- Бургас/
Тел. 056/826082
GSM: 0895507339