Енергийна ефективност
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. "
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ПОКАНА
15.05.2017
На основание чл.277, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, и във връзка с влязла в сила Заповед № РД-24/13.01.2017 г. на кмета на община Карнобат, с която е разпоредено премахване на „метален гараж“, поставен в северозападната част на УПИ ХІІІ-506 до границата с УПИ ІІІ-507 в кв43 по плана на гр.Карнобат, с размери 2,60/4,40м.
ПОКАНВАМЕ: Станимир Василев от гр. Карнобат, ул. „Димитър Полянов“ №5, вх.1 в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящата покана да пристъпи към действия за доброволно изпълнение на горната заповед.
При липса на предприети действия в изпълнение на горното, Ви предупреждаваме:
-на основание чл.232, ал.5, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ще Ви бъде наложена глоба в размер от 1000 до 5000 лв. за неизпълнение на писмено разпореждане на контролен орган издаден в рамките на неговата компетентност;
-административния орган ще предприеме действия по принудително изпълнение, които ще се извършат изцяло за Ваша сметка, като при изпълнението ще се потърси съдействието от всички държавни органи, включително от органите на полицията, за да се постигне крайния резултат постановен от съответния административен акт и с оглед обезпечаване целта на закона /аргумент чл.271, ал. АПК/.
           
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ:/п/
                                                  /ГЕОРГИ ДИМИТРОВ/
 
дс
Справка за задължения и плащания
Търсене
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Стани Фен
С лице към хората
Спри горските пожари
Маркели - Официален сайт