Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ПОКАНА
15.05.2017
На основание чл.277, ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, и във връзка с влязла в сила Заповед № РД-24/13.01.2017 г. на кмета на община Карнобат, с която е разпоредено премахване на „метален гараж“, поставен в северозападната част на УПИ ХІІІ-506 до границата с УПИ ІІІ-507 в кв43 по плана на гр.Карнобат, с размери 2,60/4,40м.
ПОКАНВАМЕ: Станимир Василев от гр. Карнобат, ул. „Димитър Полянов“ №5, вх.1 в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящата покана да пристъпи към действия за доброволно изпълнение на горната заповед.
При липса на предприети действия в изпълнение на горното, Ви предупреждаваме:
-на основание чл.232, ал.5, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ще Ви бъде наложена глоба в размер от 1000 до 5000 лв. за неизпълнение на писмено разпореждане на контролен орган издаден в рамките на неговата компетентност;
-административния орган ще предприеме действия по принудително изпълнение, които ще се извършат изцяло за Ваша сметка, като при изпълнението ще се потърси съдействието от всички държавни органи, включително от органите на полицията, за да се постигне крайния резултат постановен от съответния административен акт и с оглед обезпечаване целта на закона /аргумент чл.271, ал. АПК/.
           
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ:/п/
                                                  /ГЕОРГИ ДИМИТРОВ/
 
дс