Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ОБЯВЛЕНИЕ /ДО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 75, Б. „Б“, АЛ. 3, Т. 2 ППЗСПЗЗ/
23.11.2017