Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
Съобщение
01.12.2017
Съгласно чл. 26 от Закон за нормативните актове, Община Карнобат, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018 г. и определяне на годишен размер на „Такса битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно за 2018 година, на e-mail: karnobat@mail.bg или на адрес в гр. Карнобат, бул. „България” № 12, Информационен център.

Виж подробно