Правила за прием на ученици в 1 клас
Портал за отворени данни
Културен календар 2018
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
26.02.2018
КОМИСИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Ден: 26.02.2018г. (понеделник)  от 16,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:

1.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Изменение на решение 279.1 по т.11 от дневния ред прието на деветнадесето заседание на Общински съвет – Карнобат, проведено на 28 юли 2017 г. Вх.№ 560/20.02.2018г.


 
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 26.02.2018г. (понеделник)  от  16,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост в гр.Карнобат. Вх.№ 568/21.02.2018г.
 
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с.Хаджиите. Вх.№566/21.02.2018г

3.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Карнобат. Вх.№ 561/20.02.2018г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: 
Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост. Вх.№ 567/21.02.2018г.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: язовир, имот № 000194 с. Церковски. Вх.№ 563/21.02.2018г.
 
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: язовир Чаирите, имот № 000153 с.Крумово градище. Вх.№ 564/21.02.2018г

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Учредяване на безвъзмездно право на ползване. Вх.№ 560/20.02.2018г.


 
КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
 
Ден: 27.02.2018г. (вторник)  от 15,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет Карнобат, относно: Приемане на решение за представителство пред Общото събрание на Асоциацията по В и К – Бургас. Вх.№ 596/19.02.2018 г.
2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет Карнобат, относно: Създаване на комисия във връзка с новоприетия Закон за противодействие на корупцията  и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вх.№ 569/22.02.2018 г. 
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,
 
Ден: 27.02.2018г. (вторник)  от 16,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Карнобат през 2019 г. Вх.№ 562/20.02.2018г.
 
2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Промяна на наименованието на социални услуги, делегирани от държавата дейности. Вх.№ 597/20.02.2018г.


 
 
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ И ТУРИЗЪМ
 
Ден: 27.02.2018г. (вторник)  от 16,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
 
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Закриване на НУ „Христо Ботев“, с.Соколово, община Карнобат.  Вх.№ 599/20.02.2018г.
2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 г. Вх.№ 598/20.02.2018г.


 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
                                / Маргарита Стаматова/