Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
26.02.2018
КОМИСИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Ден: 26.02.2018г. (понеделник)  от 16,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:

1.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Изменение на решение 279.1 по т.11 от дневния ред прието на деветнадесето заседание на Общински съвет – Карнобат, проведено на 28 юли 2017 г. Вх.№ 560/20.02.2018г.


 
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 26.02.2018г. (понеделник)  от  16,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост в гр.Карнобат. Вх.№ 568/21.02.2018г.
 
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с.Хаджиите. Вх.№566/21.02.2018г

3.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Карнобат. Вх.№ 561/20.02.2018г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: 
Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост. Вх.№ 567/21.02.2018г.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: язовир, имот № 000194 с. Церковски. Вх.№ 563/21.02.2018г.
 
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: язовир Чаирите, имот № 000153 с.Крумово градище. Вх.№ 564/21.02.2018г

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Учредяване на безвъзмездно право на ползване. Вх.№ 560/20.02.2018г.


 
КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
 
Ден: 27.02.2018г. (вторник)  от 15,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет Карнобат, относно: Приемане на решение за представителство пред Общото събрание на Асоциацията по В и К – Бургас. Вх.№ 596/19.02.2018 г.
2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет Карнобат, относно: Създаване на комисия във връзка с новоприетия Закон за противодействие на корупцията  и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вх.№ 569/22.02.2018 г. 
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,
 
Ден: 27.02.2018г. (вторник)  от 16,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Карнобат през 2019 г. Вх.№ 562/20.02.2018г.
 
2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Промяна на наименованието на социални услуги, делегирани от държавата дейности. Вх.№ 597/20.02.2018г.


 
 
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ И ТУРИЗЪМ
 
Ден: 27.02.2018г. (вторник)  от 16,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
 
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Закриване на НУ „Христо Ботев“, с.Соколово, община Карнобат.  Вх.№ 599/20.02.2018г.
2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 г. Вх.№ 598/20.02.2018г.


 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
                                / Маргарита Стаматова/
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН