Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ
30.03.2018
 
КОМИСИЯ  ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Ден: 29.03.2018г. (четвъртък)  от  15,30 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
        
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за  2017г. Вх.№ 608/22.03.2018 г.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Компенсирани промени в разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2018г.  Вх.№609/22.03.2018г.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Поправка на грешка в Решение на Общински съвет-Карнобат, прието по т.8 от дневния ред на проведено заседание на 31.01.2018 г. Вх.№ 613/26.03.2018 г.


 
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ И ТУРИЗЪМ
 
Ден: 29.03.2018г. (четвъртък)  от  15,30 h.
Място: Заседателна зала  на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. Вх.№ 607/22.03.2018г.

 
КОМИСИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРА, ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Ден: 29.03.2018г. (четвъртък)  от 16,00 h.
Място: Заседателна зала  на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на община Карнобат по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 1: „Околна среда“, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район  чрез съвместни инициативи“. Вх.№ 617/27.03.2018 г.
2. ОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на община Карнобат по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм“, Специфична цел 2.1: “Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура”. Вх.№ 618/27.03.2018 г.


 
КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Ден: 29.03.2018г. (четвъртък)  от 16,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „ОБЩИНСКИ ИМОТИ-КАРНОБАТ” ЕООД, ГР. КАРНОБАТ ЗА 2017 Г. И освобождаване от ОТГОВОРНОСТ НА УправителЯ на „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД
Вх.№ 621/28.03.2018г.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАРНОБАТ Вх.№ 616/27.03.2018 г.
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване. Вх.№ 614/26.03.2018 г.
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  ОТ  ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЯЗОВИР „ПОД СЕЛОТО“  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЖЕЛЕЗНИК
Вх.№ 610/26.03.2018г.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  ОТ  ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЯЗОВИР „ШЕЙТАН ДЕРЕ“  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЖЕЛЕЗНИК
Вх.№611/26 .03.2018 г.
6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  ОТ  ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОГНЕН Вх.№ 612/26.03.2018 г.


 
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
Ден: 29.03.2018г. (четвъртък)  от  15,30 h.
Място: Заседателна зала  на ОбС , ет.5
 
Дневен ред:
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова  – председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл.83 от КСО на Алекси  Радостинов Топалов  Вх.№ 620/22.03.2018 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
                                / Маргарита Стаматова/
 
 
 
 
 
 
 
 
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН