Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
Културен календар 2018
Портал за отворени данни
Правила за прием на ученици в 1 клас
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Новини
СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА МАРИЯ АПАСТОЛОВА
12.07.2018
Община Карнобат, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява Мария Пеева Апостолова за издадена Заповед № РД-412/23.05.2018 г. на кмета на община Карнобат, по чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, за изземване на недвижим жилищен имот – общинска собственост. Жилищният имот представлява Апартамент със застроена площ от 45,94 кв.м., находящ се в гр.Карнобат, кв.Възраждане, бл.3, вх.Б, ет.5, ап.29.
На основание чл.277, ал.1, във връзка с чл.61, ал.3 от АПК, Община Карнобат кани Мария Апостолова, да изпълни посочената заповед, като доброволно освободи и предаде ключовете от общинското жилище  на директора на Дирекция „Управление на общинската собственост“ в Община Карнобат, бул.България №12, стая 104, в срок до 30.07.2018 г.
При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, ще се осъществи принудително изземване на имота-общинска собственост, на 31.07.2018 г. от 10:30 ч.,  със съдействието на органите на полицията.
Заповедта № РД-412/23.05.2018 г. подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Администравен съд – Бургас, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
Екземпляр от Заповед № № РД-412/23.05.2018 г. на кмета на община Карнобат може да бъде получен от заинтересованото лице в Община Карнобат, гр.Карнобат, бул.България №12, стая 104.
 
Георги Димитров
Кмет на Община Карнобат
Справка за задължения и плащания
Търсене
Проучване на потребностите на работодателите
Стани Фен
С лице към хората
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН