МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
25.01.2019
 
 ПРОЕКТ  
 
ДНЕВЕН РЕД
Н
А
ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА 30 ЯНУАРИ  2019 ГОДИНА
ОТ 15
.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
 
 
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост, за 2019г. Вх.№ 771/21.01.2019 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план – сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2019 год. Вх.№ 772/21.01.2019 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии на община Карнобат и определяне обема на дървесина за продажба чрез него през 2019 година, Одобрение на Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. от общински горски територии Карнобат. Вх.№ 762/09.01.2019 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2019 г. Вх.№ 767/15.01.2019 г.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Емине Ешреф Али – Председател на ПК Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси“, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община Карнобат и кметовете на кметства. Вх.№ 773/21.01.2019 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2018 год.
Вх.№ 770/21.01.2019 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат. Вх.№774/25.01.2019 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Вх.№ 769/21.01.2019 г

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. Вх.№ 766/15.01.2019 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.КАРНОБАТ. Вх.№ 764/14.01.2019 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ 207 В ИМОТ 21508.2.162 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДОБРИНОВО ОТ ИЗВОД СН „ИРЕЧЕКОВО“, ПОДСТАНЦИЯ „ВС СЪРНЕВО“ ДО „ФУРГОН“ В ИМОТ 21508.3.506. Вх.№ 765/15.01.2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ:
(Маргарита Стаматова)
      
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен