МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019
Културен календар 2019
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
СЪОБЩЕНИЕ
29.01.2019
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Основен ремонт на покрив, фасадна топлоизолация и пристройка към основна сграда на детска градина „Пролет“, за склад за отоплителни материали в УПИ I, кв.23 по плана на с.Кликач, Община Карнобат.“ Предмет на инвестиционното предложение е сграда, предназначена за детска градина, ситуирана в УПИ I, кв.23 по плана на с.Кликач, Община Карнобат.

Проектът третира поставянето на фасадна топлоизолация, пристройка към основна сграда и основен ремонт на покрив на ДГ „Пролет“. Броят на пребиваващите към момента е около 35души, включващ деца и персонал, като би могъл да достигне до 49 души. Детска градина "Пролет" е разположена в северната част на имота. Сградата на ДГ „Пролет“ е двуетажна, със сутерен. Достъпът се осъществява от два входа/изхода – от юг - посредством еднораменна стълба, която преодолява денивелацията между кота терен (-1,35) и кота ±0,00, от където става приемането на децата. Сградата има и втори вход/изход от север.
Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен