ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ
12.05.2019КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Ден: 10.05.2019г. (ПЕТЪК) от 16.00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

Дневен ред :
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за 2018 г. Вх.№ 832/03.05.2019 г.ПК“КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“

Ден: 10.05.2019г. (ПЕТЪК) от 16.00 h.
Място: Заседателна зала на ОбС , ет.5

Дневен ред:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели. Вх.№ 831/10.04.2019 г.
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 30.05.2019 г. от 11,00 часа. Вх.№ 838/09.05.2019 г.КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И
Ден: 10.05.2019г. (ПЕТЪК) от 16.30h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

Дневен ред:
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Вх.№ 835/07.05.2019 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, за отдаване под наем за една година, без търг или конкурс. Вх.№ 836/07.05.2019 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ Вх.№ 834/07.05.2019 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ 84/53 ОТ КРАЯ НА РЕГУЛАЦИЯТА НА С.ОГНЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ ОТ ИЗВОД СН /СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „ОГНЕН“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „СУНГУРЛАРЕ“ ДО „ФУРГОН“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 53312.230.192 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ОГНЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 828/02.05.2019 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ 142 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 29492.13.239 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЖИТОСВЯТ ОТ ИЗВОД СН /СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „ИРЕЧЕКОВО“, ПОДСТАНЦИЯ „ВС СЪРНЕВО“ ДО „ФУРГОН“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 29492.13.185 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЖИТОСВЯТ, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 829/02.05.2019 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ 76 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 80755.41.310 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРКОВО ОТ ИЗВОД СН /СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „ИРЕЧЕКОВО“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „СЪРНЕВО“ ДО „ФУРГОН“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 80755.40.8 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ ЧЕРКОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 830/02.05.2019 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20кV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ 89 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.34.107 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ СОКОЛОВО ОТ ИЗВОД СН /СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „СОКОЛОВО“, ПОДСТАНЦИЯ „КАРНОБАТ“ ДО „ФУРГОН“ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.63.100 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ СОКОЛОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ.Вх.№ 833/03.05.2019 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
/ Маргарита Стаматова/


АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен