Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
Културен календар 2019
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
24.01.2020
ПК „КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ“
И ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „

Ден: 27.01.2020г. (понеделник) от 14,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5

 

Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2020г. Вх.№ 77/ 21.01.2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 27.02.2020 г. от 11.00 часа. Вх.№ 75/21.01.2020 г.


 

ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“ И ПК „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“
Ден: 27.01.2020г. (понеделник) от 16,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5


Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2020г. Вх.№ 77/21.01.2020 г.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно: Попълване състава на Постоянната комисия по общинска собственост и устройство на територията и Комисията по противодействие на корупцията, предотвратяване и установяване конфликт на интереси - Вх.№ 64/16.01.2020 г.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Теодор Ченешев – председател на Общински съвет – Карнобат, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Вх.№ 65/16.01.2020 г.

4.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Красимир Атанасов Трифонов - Председателя на временната комисия към Общински съвет – Карнобат, относно: Доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ и предложение за съдебни заседатели за Районен съд Карнобат. Вх.№76/21.01.2020 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. И НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2029 Г. Вх.№44/18.12.2019 г.


 

ПК „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ И ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
Ден: 28.01.2020г. (вторник) от 14,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5


Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2020г. Вх.№ 77/ 21.01.2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, за 2019 година
Вх.№ 71/17.01.2020 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. Вх.№ 81/22.01.2020 г.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2020 година - Вх.№ 70 /17.01.2020 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПР/ ЗА КВАРТАЛИ С №№ 3,71,70,69,78,79,141,142,147 И 148 ПО ПЛАНА НА ГР.КАРНОБАТ. Вх.№74/20.01.2020 г.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирните стени,за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Вх.№72/17.01.2020 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. И НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2029 Г. Вх.№44/18.12.2019 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Карнобат и определяне обема за дървесина за продажба чрез него през 2020 г., одобряване на Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. от общински горски територии Карнобат. Вх.№82/23.01.2020 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАРНОБАТ - Вх.№ 92/24.01.2020

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 30853.2.296 с площ 1,600 дка., целият с площ 16,340 дка., находящ се в местността „Кайряка” по КККР на с.Зимен, с начин на трайно ползване „Ливада”. Вх.№ 91/ 24.01.2020

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 02765.42.128 с площ 1,000 дка., целият с площ 191,134 дка., находящ се в местността „Конският агъл” по КККР на с.Детелина, с начин на трайно ползване „Пасище”.Вх.№ 90/24.01.2020

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА КАРНОБАТ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 120 / 2415 ид.ч кв.м от УПИ IX298 в кв. 36 ПО ПЛАНА НА с. СИГМЕН. Вх.№ 88/24.01.2020

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗОВИР „СУЛТАНКА“ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБРАЗУВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 20417.39.359 ПО КККР НА С.ДЕВЕТАК - Вх.№ 89/24.01.2020

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ЯЗОВИР „ЮРУК ДЕРЕ-1“ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБРАЗУВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.56.275 ПО КККР НА С.СОКОЛОВО - Вх.№ 93/24.01.2020

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ /СРС/ 89 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.34.107 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.СОКОЛОВО ОТ ИЗВОД СН „СОКОЛОВО“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „КАРНОБАТ“ ДО ФУРГОН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 67920.63.100 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.СОКОЛОВО, ОБЩИНА КАРНОБАТ - Вх.№ 85/24.01.2020

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ОБЕКТ: „КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20KV ОТ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ /СРС/ 99 В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02765.29.149 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ДЕТЕЛИНА ОТ ИЗВОД СН „КРУШЕВО“, ПОДСТАНЦИЯ ВС „КРУМОВО ГРАДИЩЕ“ ДО ФУРГОН В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 02765.42.136 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ДЕТЕЛИНА, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 86/24.01.2020

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ СРС /СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ/ ОТ ВЛ /ВОЛТОВА ЛИНИЯ/ „ХАДЖИИТЕ“, ВС „ТРОЯНОВО“, ИЗВОД СН/СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ/ „ПРОЛЕТ“, ПОДСТАНЦИЯ „АЙТОС“ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77089.150.60 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ХАДЖИИТЕ ДО „ПОМПА – ПРИЕМНИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ “ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77089.150.250 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ХАДЖИИТЕ, ОБЩИНА КАРНОБАТ.
Вх.№ 87/24.01.2020

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ СБС /СТОМАНОБЕТОНОВ СТЪЛБ/ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 30853.2.14 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ЗИМЕН ОТ ВЛ „СИГМЕН“, ПОДСТАНЦИЯ „КАРНОБАТ“ ДО „ПОМПА – ПРИЕМНИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ “ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 30853.2.257 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ С.ЗИМЕН, ОБЩИНА КАРНОБАТ. Вх.№ 84/24.01.2020


 

ПК „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“
Ден: 29.01.2020г. (сряда) от 14,00 h.
Място: Кабинета на Председателя на ОбС , ет.5


Дневен ред:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2020г. Вх.№ 77/ 21.01.2020 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на план – сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2020 год. Вх.№ 68/17.01.2020 г.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Мирослав Спасов – Председател на ПК по “Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси, инфраструктура, европейски и национални програми”, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на кметства. Вх.№ 79/22.01.2020 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и размера на режийните вноски. Вх.№ 73/20.01.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п /
/ Теодор Ченешев/

Търсене
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен